Orga­ni­sa­tio­nen

Stra­te­gi

Fle­x­Dan­mark — PARAT til noget større

Vi har 5 stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der for 2021–2024:

  • Effek­tiv drift og styring
  • Kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling
  • NOP
  • Kun­de­o­ri­en­te­ret for­ret­nings­ud­vik­ling, drift og support
  • Ker­ne­for­ret­ning & Organisation
 
 

Ejer­for­hold

Fle­x­Dan­mark er et selv­stæn­digt sel­skab, som er stif­tet af Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab (NT), Midt­tra­fik, Syd­tra­fik, Fyn­Bus og Movia. 
Vi er ejet af vores kun­der, som er neden­stå­en­de 5 tra­fik­sel­ska­ber. De udgør sam­ti­dig vores besty­rel­se og består pr. 23. juli 2018 af: