Orga­ni­sa­tio­nen

Stra­te­gi

Fle­x­Dan­mark — bedre mulig­he­der for ejerne

Vi har 7 stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der for 2024–2027:

  • Effek­tiv drift og styring
  • Kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling
  • NOP
  • Kun­de­o­ri­en­te­ret for­ret­nings­ud­vik­ling, drift
  • Ker­ne­for­ret­ning & Organisation
  • Tek­no­lo­gisk trans­for­ma­tion for for­bed­ring af ejer­nes muligheder
  • Ser­vi­ce­o­ri­en­te­ret IT-under­støt­tel­se af tra­fik­sel­ska­ber­nes flextrafik
   
 

Ejer­for­hold

Fle­x­Dan­mark er et selv­stæn­digt sel­skab, som er stif­tet af Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab (NT), Midt­tra­fik, Syd­tra­fik, Fyn­Bus og Movia. 
Vi er ejet af vores kun­der, som er neden­stå­en­de 5 tra­fik­sel­ska­ber. De udgør sam­ti­dig vores besty­rel­se og består pr. 1. marts 2023 af: 
  • Movia: Besty­rel­ses­for­mand: Direk­tør Dort­he Nøhr Pedersen
  • Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab: Direk­tør Tho­mas Øster
  • Midt­tra­fik: Direk­tør Jens Erik Sørensen
  • Syd­tra­fik: Direk­tør Lars Berg
  • Fyn­bus: Direk­tør Ras­mus Bach Mandø
  • Fle­x­Dan­mark: Direk­tør Per Bo Chri­sten­sen (Direk­tør del­ta­ger i bestyrelsesmøderne)
 

Dag­lig ledelse

Fle­x­Dan­marks ledel­se har udar­bej­det et fæl­les ledel­ses­grund­lag, som du kan læse her. Neden­for kan du læse hver leders per­son­li­ge ledelsesgrundlag. 


Per Bo Christensen
Direktør 
pbc@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Per


Kir­sten Strøm Tsatiris
Afde­lings­chef
Con­ta­ct Center 
kst@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Kirsten


Micha­el Fri­strup Hermansen
Afde­lings­chef
IT 
mfh@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Michael


Jens Suhr Bay
Afde­lings­chef
Leve­ran­cer og produkter 
jsb@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag er under udarbejdelse 
 


Mor­ten Gyvel­gaard Christensen
Funk­tions­le­der
Admi­ni­stra­tiv udvik­ling og styring 
Team Økonomi 
mgc@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Morten


Helle Glerup Henriksen
Funk­tions­le­der
Admi­ni­stra­tiv udvik­ling og styring 
Team Jura og Kommunikation 
hgh@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Helle


Vivi Niel­sen
Funk­tions­le­der
Admi­ni­stra­tiv udvik­ling og styring 
Team HR 
vni@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Vivi


Lise­lot­te Søholm Andersen
Funk­tions­le­der
IT 
Team Support 
lsa@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Liselotte


Lou­i­se Vestergaard
Funk­tions­le­der
Con­ta­ct Cen­ter — Team 1 
lve@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Louise


Jør­gen Therkildsen
Funk­tions­le­der
Con­ta­ct Cen­ter – Team 2 
jth@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag er under udarbejdelse 


Anders Dørum Jensen
Funk­tions­le­der
Con­ta­ct Cen­ter — Team 3 
adj@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Anders