Orga­ni­sa­tio­nen
Stra­te­gi

Fle­x­Dan­mark — en del af noget stør­re

Vi har 5 stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der for 2019–2021:

 • Effek­tiv drift og sty­ring
 • Kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling
 • Ny Opti­me­rings­Plat­form (NOP)
 • Kun­de­o­ri­en­te­ret ind­dra­gel­se og agil for­ret­nings­ud­vik­ling
 • Ker­ne­for­ret­ning & Orga­ni­sa­tion

.….….….….….….….

Dag­lig ledel­se

Per Bo Chri­sten­sen
Direk­tør
pbc@flexdanmark.dk

Peter Mol­bæk
Afde­lings­chef
Udvik­ling, System­drift & Arki­tek­tur
pmo@flexdanmark.dk

Kir­sten Strøm Tsa­ti­ris
Afde­lings­chef
Con­ta­ct Cen­ter
kst@flexdanmark.dk

Tho­mas Juul Bjer­re
Afde­lings­chef
Leve­ran­ce & Udvik­ling
tjb@flexdanmark.dk

.….….….….….…

Ejer­for­hold

Fle­x­Dan­mark er et selv­stæn­digt sel­skab, som er stif­tet af Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab (NT), Midt­tra­fik, Syd­tra­fik, Fyn­Bus og Movia.

Vi er ejet af vores kun­der, som er neden­stå­en­de 5 tra­fik­sel­ska­ber. De udgør sam­ti­dig vores besty­rel­se og består pr. 23. juli 2018 af:

 • Movia: Besty­rel­ses­for­mand: Direk­tør Dort­he Nøhr Peder­sen
 • Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab: Direk­tør Tho­mas Øster
 • Midt­tra­fik: Direk­tør Jens Erik Søren­sen
 • Syd­tra­fik: Direk­tør Lars Berg
 • Fyn­bus: Direk­tør Car­sten Hyld­borg Jen­sen

 • Fle­x­Dan­mark: Direk­tør Per Bo Chri­sten­sen (Direk­tør del­ta­ger i besty­rel­ses­mø­de­r­ne)

Vi dri­ver også et lands­dæk­ken­de Con­ta­ct Cen­ter, der mod­ta­ger bestil­lin­ger af ture. Ved ure­gel­mæs­sig­he­der, fx tra­fikprop­per, hånd­te­rer vi også tra­fiks­ty­ring af tra­fik­sel­ska­ber­nes fle­xtra­fik.

Vores bud­get er på ca. 75 mio. kr, og vi under­støt­ter tra­fik­sel­ska­ber­nes hånd­te­ring af fle­xtra­­­fik-kør­­­sel for ca. 1,2 mia. kr. om året, hvil­ket sva­rer til ca. 6 mio. rej­ser og ca. 260.000 rej­sen­de.

*) Alle tal­le­ne er for 2019

En tred­je vig­tig opga­ve er effek­tiv drift, system­over­våg­ning og sup­port af tra­fik­sel­ska­ber­nes fle­xtra­­­fik-syste­­­mer. Læs mere her.