Orga­ni­sa­tio­nen

Stra­te­gi

Fle­x­Dan­mark — PARAT til noget større

Vi har 5 stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der for 2021–2024:

 • Effek­tiv drift og styring
 • Kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling
 • NOP
 • Kun­de­o­ri­en­te­ret for­ret­nings­ud­vik­ling, drift og support
 • Ker­ne­for­ret­ning & Organisation
 
 

Ejer­for­hold

Fle­x­Dan­mark er et selv­stæn­digt sel­skab, som er stif­tet af Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab (NT), Midt­tra­fik, Syd­tra­fik, Fyn­Bus og Movia. 
Vi er ejet af vores kun­der, som er neden­stå­en­de 5 tra­fik­sel­ska­ber. De udgør sam­ti­dig vores besty­rel­se og består pr. 23. juli 2018 af: 
 • Movia: Besty­rel­ses­for­mand: Direk­tør Dort­he Nøhr Pedersen
 • Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab: Direk­tør Tho­mas Øster
 • Midt­tra­fik: Direk­tør Jens Erik Sørensen
 • Syd­tra­fik: Direk­tør Lars Berg
 • Fyn­bus: Direk­tør Car­sten Hyld­borg Jensen
 • Fle­x­Dan­mark: Direk­tør Per Bo Chri­sten­sen (Direk­tør del­ta­ger i bestyrelsesmøderne)
Vi dri­ver også et lands­dæk­ken­de Con­ta­ct Cen­ter, der mod­ta­ger bestil­lin­ger af ture. Ved ure­gel­mæs­sig­he­der, fx tra­fikprop­per, hånd­te­rer vi også tra­fiks­ty­ring af tra­fik­sel­ska­ber­nes fle­xtra­fik.

Vores bud­get er på ca. 75 mio. kr, og vi under­støt­ter tra­fik­sel­ska­ber­nes hånd­te­ring af fle­xtra­­­­­­­­­fik-kør­­­­­­­­­sel for ca. 1,2 mia. kr. om året, hvil­ket sva­rer til ca. 6 mio. rej­ser og ca. 260.000 rejsende.

*) Alle tal­le­ne er for 2019 En tred­je vig­tig opga­ve er effek­tiv drift, system­over­våg­ning og sup­port af tra­fik­sel­ska­ber­nes fle­xtra­­­­­­­­­fik-syste­­­­­­­­­mer. Læs mere her.

Dag­lig ledelse

Fle­x­Dan­marks ledel­se har udar­bej­det et fæl­les ledel­ses­grund­lag, som du kan læse her. Neden­for kan du læse hver leders deres per­son­li­ge ledelsesgrundlag. 
 

Per Bo Christensen
Direktør 
pbc@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Per


Kir­sten Strøm Tsatiris
Afde­lings­chef
Con­ta­ct Center 
kst@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Kirsten


Tommy Jen­sen
Afde­lings­chef
Leve­ran­cer og produkter 
toj@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Tommy


Bir­git­te Mejl­sted Hansen
Afde­lings­chef
IT og compliance 
bmh@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Birgitte


Mor­ten Gyvel­gaard Christensen
Funk­tions­le­der
Admi­ni­stra­tiv udvik­ling og styring 
Team Økonomi 
mgc@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Morten


Vivi Niel­sen
Funk­tions­le­der
Admi­ni­stra­tiv udvik­ling og styring 
Team HR 
vni@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Vivi


Lou­i­se Vestergaard
Funk­tions­le­der
Con­ta­ct Cen­ter — Team 1 
lve@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Louise


Pia Næs­se­lund Davidsen
Funk­tions­le­der
Con­ta­ct Cen­ter – Team 2 
psa@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Pia


Lise­lot­te Søholm Andersen
Funk­tions­le­der
IT og digitalisering 
Team Ser­vi­ce Desk og Support 
lsa@flexdanmark.dk
Ledel­ses­grund­lag — Liselotte