Vær­di­er

Vores vær­di­er bin­der os sammen

Fle­x­Dan­marks vær­di­grund­lag er illu­stre­ret neden­for, og dan­ner til sam­men ordet PARAT. Fle­x­Dan­mark har en Pro­blem­lø­sen­de, Aktiv, Resul­tat­ska­ben­de, Ansvar­lig og Til­lids­fuld til­gang til med­ar­bej­der­ne, ejer­ne og opga­ver­ne. Vær­di­er­ne bin­der os sam­men, og er grund­la­get for vores akti­vi­te­ter og adfærd. Vær­di­er­ne er et fæl­les anlig­gen­de, og vi skal sam­men sikre, at vær­di­er­ne er for­ank­ret i alle led af organisationen.

 

Pro­blem­lø­sen­de – Vi ken­der vores vil­kår og løser pro­ble­mer i et hand­le­kraf­tigt og for­plig­ten­de sam­ar­bej­de.
Aktiv – Vi er opsø­gen­de, enga­ge­re­de og har fokus på frem­drift og kva­li­tet.
Resul­tat­ska­ben­de –  Vi arbej­der i samme ret­ning for at ind­fri fæl­les mål og skabe syn­li­ge resul­ta­ter.
Ansvar­lig – Vi tager ejer­skab og udfø­rer vores arbej­de kom­pe­tent og loy­alt.
Til­lid – Vi sto­ler på hin­an­den og hol­der hvad vi lover.