Vær­di­er

Vores vær­di­er bin­der os sam­men

Vi har vi et vær­di­sæt, som er sty­ren­de for vores akti­vi­te­ter og adfærd. Vær­di­er­ne ved­rø­rer os alle, og udfor­drin­gen består i kon­stant at sikre, at vær­di­er­ne er for­ank­ret i alle led af vores orga­ni­sa­tion.

Pro­fes­sio­na­lis­me

Vi arbej­der for, at vores ejere, kun­der, sam­arbejds­partnere og øvri­ge omgi­vel­ser ser os som en seri­øs og tro­vær­dig virk­som­hed. Vi hol­der, hvad vi lover. 

Fæl­les suc­ces og ambi­tion

Vi ved, hvor­for vi er her. Vi ved også, hvor vi skal hen, lige­som vi ved, hvor­dan vi kom­mer der­hen. Vi har en ambi­tion om i fæl­les­skab at være en suc­ces, og vi udfor­drer kon­stant os selv for at skabe bedre løs­nin­ger — hur­ti­ge­re. Vi respek­te­rer, at men­ne­sker er for­skel­li­ge. Vi behand­ler alle lige­vær­digt og med respekt – med udgangs­punkt i, at vi hver især bidra­ger til vores fæl­les suc­ces.

For­ret­nings­sans

Vi ska­ber mer­vær­di gen­nem tætte rela­tio­ner med vores ejere, leve­ran­dø­rer og sam­arbejds­partnere. Vi age­rer hand­le­kraf­tigt på et højt fag­ligt niveau og har stærkt fokus på at sikre vores ejere effek­ti­ve og kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge løs­nin­ger.

Koor­di­ne­ring

Vi arbej­der sam­men på tværs af orga­ni­sa­tio­nen for at skabe værdi. Vi sto­ler på, at vores kol­le­ger og lede­re løser deres opga­ver og træf­fer de bed­ste valg for Fle­x­Dan­mark.

Vores vær­di­er er syn­li­ge for alle, endda på væg­ge­ne.