Ansæt­telses­proces

Lige­som resten af ver­den udvik­ler sig, gæl­der det samme vores virk­som­hed. Kra­ve­ne til os sti­ger i takt med, at vores opga­ver bli­ver mere kom­plek­se. Vi er der­for jævn­ligt på udkig efter nye kol­le­ger med de rette fag­li­ge kom­pe­ten­cer og samarbejdsevner.

Der­for kan det sag­tens være, at vi også har et ledigt job til dig. Hvis ikke, er du meget vel­kom­men til at sende os en uop­for­dret ansøg­ning.

Ansø­ge­re

Vi ønsker, at alle ansø­ge­re ople­ver, at vi hånd­te­rer rek­rut­te­rings­pro­ces­sen pro­fes­sio­nelt. Vores kan­di­da­ter skal føle sig godt behand­let og vel­in­for­me­re­de under hele processen.

  • Vi sen­der der­for alle ansø­ge­re en kvit­te­ring  for mod­ta­gel­se af ansøg­nin­gen og infor­ma­tion om den fremad­ret­te­de proces.
  • Vi sen­der afslag til de kan­di­da­ter, der desvær­re ikke kom­mer i betragt­ning til stillingen.
  • De kan­di­da­ter, der har været til sam­ta­le, men ikke er ble­vet til­budt job­bet, får altid en tele­fo­nisk tilbagemelding.

Besæt­tel­se af stillingen

Inden vi besæt­ter stil­lin­gen, infor­me­rer vi som mini­mum med­ar­bej­der­ne fra den pågæl­den­de afde­ling og ind­dra­ger dem gerne i pro­ces­sen – fx i ansæt­tel­ses­sam­ta­len, hvis det er relevant.

Når vi har beslut­tet, hvil­ken kan­di­dat vi vil til­by­de job­bet, ori­en­te­rer vi inter­nt inkl. til­lids­re­præ­sen­tan­ten med hen­blik på lønforhandlingen.

Vil du gerne vide, hvor­dan vi sik­rer fort­sat kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af vores ansat­te, kan du se nær­me­re her.

Intern rek­rut­te­ring

Som ekstern ansø­ger kom­mer du til at indgå i et felt, som også inklu­de­rer ansø­ge­re blandt vores egne med­ar­bej­de­re. De kan have et ønske om job­ud­vik­ling i form af ansæt­tel­se i andre stillinger eller i andre afde­lin­ger i Fle­x­Dan­mark.
Én ting er der dog sik­ker: Vi behand­ler alle ansø­ge­re på lige fod og i fuld diskretion.

Bred vifte af jobfunktioner

Vi hører gerne fra dig, uan­set om du er inter­es­se­ret i et job ved siden af dine stu­di­er — eller et fuld­tidsjob som fx fag­spe­ci­a­list med pro­duktansvar for et af vores systemer.

Se mere her.