Vedtæg­ter

1. Navn og hjemsted
1.1 Nav­net er FlexDanmark.
1.2 Hjem­ste­det er Aal­borg Kommune.

2. For­mål og opgaver
2.1 Fle­x­Dan­mark har til for­mål at udvik­le, anskaf­fe, eje, drive og sup­por­te­re IT-syste­mer til brug for flex­trafik samt drive Con­ta­ct Cen­ter til brug for flex­trafik samt anden der­med efter besty­rel­sens skøn beslæg­tet eller for­bun­den virksomhed.
2.2 Fle­x­Dan­mark skal øko­no­misk hvile i sig selv og må ikke vare­ta­ge erhverv­s­ø­ko­no­mi­ske formål.
2.3 Fle­x­Dan­mark må alene vare­ta­ge opga­ver for sine medlemmer.
2.4 Fle­x­Dan­mark kan ikke vare­ta­ge myn­dig­heds­op­ga­ver eller opga­ver, som efter lov­giv­nin­gen skal vare­ta­ges af med­lem­mer­ne selv.
2.5 Fle­x­Dan­mark inde­bæ­rer ingen ind­skrænk­nin­ger i de befø­jel­ser, som efter lov­giv­nin­gen og med­lem­mer­nes vedtæg­ter til­kom­mer med­lem­mer­nes styrelsesorganer.

3. Orga­ni­sa­tion
3.1 Fle­x­Dan­mark er orga­ni­se­ret som en for­e­ning mel­lem offent­li­ge parter.
3.2 Pr. 11. decem­ber 2019 har Fle­x­Dan­mark føl­gen­de medlemmer:
Fynbus
Midttrafik
Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab (NT)
Sydtrafik
Tra­fik­sel­ska­bet Movia
3.3 Lov­grund­la­get for Fle­x­Dan­marks virke til­sva­rer trafikselskabernes.

4. Gene­ral­for­sam­ling
4.1 Fle­x­Dan­marks øver­ste myn­dig­hed er generalforsamlingen.
4.2 Der afhol­des ordi­nær gene­ral­for­sam­ling hvert år sene­st den 31. maj. Besty­rel­sen skal sene­st to måne­der inden den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­lings afhol­del­se med­dele møde­tids­punkt og møde­sted til med­lem­mer­ne. Ind­kal­del­se med angi­vel­se af dags­or­den skal med­del­es til med­lem­mer­ne sene­st to uger før gene­ral­for­sam­lin­gens afholdelse.
4.3 Dags­or­den for den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling skal inde­hol­de føl­gen­de punkter:
1. Besty­rel­sens beret­ning om Fle­x­Dan­marks virksomhed
2. God­ken­del­se af revi­de­ret års­regn­skab for det fore­gå­en­de regnskabsår
3. Udpeg­ning af med­lem­mer til besty­rel­sen, jf. punkt 5.1
4. God­ken­del­se af bud­get for det efter­føl­gen­de regnskabsår
5. Valg af revisor
6. Eventuelt
4.4 Ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling ind­kal­des efter besty­rel­sens beslut­ning, eller når mindst tre med-lem­mer har frem­sat skrift­lig anmod­ning herom. Tid og sted samt ind­kal­del­ses­var­sel for ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling bestem­mes af besty­rel­sen, idet ind­kal­del­se dog skal ske med mindst 14 dages og højst en måneds var­sel og sene­st en måned efter, at besty­rel­sen har mod­ta­get anmod­ning om afhol­del­se af ekstra­or­di­nær generalforsamling.
4.5 Gene­ral­for­sam­lin­gen ledes af en på gene­ral­for­sam­lin­gen valgt dirigent.
4.6 For­slag, der af et med­lem ønskes sat til afstem­ning på den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling, skal ind­sen­des skrift­ligt til besty­rel­sen sene­st fire uger inden generalforsamlingen.
4.7 På gene­ral­for­sam­lin­gen træf­fes beslut­ning med sim­pelt fler­tal, med­min­dre andet frem­går af disse vedtæg­ter. Beslut­ning om god­ken­del­se af bud­get for det efter­føl­gen­de regn­skabsår kræ­ver dog enstemmighed.
4.8 På gene­ral­for­sam­lin­gen har hvert med­lem stem­mer sva­ren­de til med­lem­mets pro­cent­vi­se andel af Fle­x­Dan­marks sam­le­de omsæt­ning i det sene­ste god­kend­te bud­get. Såfremt stem­me­for­de­lin­gen ikke kan ske på grund­lag af det sene­ste god­kend­te bud­get, træf­fes beslut­ning med enstemmighed.

5. Besty­rel­sen
5.1 Fle­x­Dan­mark ledes af en besty­rel­se, som udpe­ges af med­lem­mer­ne. Hvert med­lem udpe­ger på den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling et med­lem til besty­rel­sen samt en per­son­lig sup­ple­ant. Der kan ske gen­valg til bestyrelsen.
5.2 Besty­rel­sen væl­ger af sin midte en for­mand for bestyrelsen.
5.3 Såfremt et besty­rel­ses­med­lem udtræ­der af besty­rel­sen inden den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling, udpe­ger det med­lem, som har udpe­get det udtræ­den­de besty­rel­ses­med­lem, et nyt besty­rel­ses­med­lem for peri­o­den frem til næste ordi­næ­re generalforsamling.
5.4 Besty­rel­sen skal sørge for, at Fle­x­Dan­marks orga­ni­sa­tion og kapi­tal­be­red­skab er forsvarligt.
5.5 Besty­rel­sen fører til­syn med direk­tø­rens vare­ta­gel­se af den dag­li­ge ledel­se. Besty­rel­sen skal sikre, at lov­giv­nin­gen og vedtæg­ter­ne over­hol­des, og at bog­fø­rin­gen og for­mu­e­for­valt­nin­gen er betryggende.
5.6 Besty­rel­sen skal ori­en­te­re med­lem­mer­ne om alle for­hold, som er af væsent­lig øko­no­misk betyd­ning for Fle­x­Dan­marks øko­no­mi­ske stil­ling, her­un­der om alle væsent­li­ge fravi­gel­ser fra det god­kend­te budget.

6. Besty­rel­ses­mø­der
6.1 Der afhol­des besty­rel­ses­mø­de, når for­man­den bestem­mer det, eller når et besty­rel­ses­med­lem eller revisor skrift­ligt kræ­ver det. Der skal dog mindst afhol­des tre besty­rel­ses­mø­der om året.
6.2 For­man­den ind­kal­der til besty­rel­ses­mø­de med mindst 10 dages varsel.
6.3 Besty­rel­ses­mø­der afhol­des som fysi­ske møder. Besty­rel­ses­mø­der kan afhol­des elek­tro­nisk, hvis omstæn­dig­he­der­ne kræ­ver det. End­vi­de­re kan der i sær­li­ge til­fæl­de afhol­des skrift­li­ge bestyrelsesmøder.
6.4 Besty­rel­sen er beslut­nings­dyg­tig, når 2/3 af besty­rel­ses­med­lem­mer­ne del­ta­ger i besty­rel­ses­mø­det. Hvert besty­rel­ses­med­lem har en stemme.
6.5 Besty­rel­sen træf­fer beslut­ning med sim­pelt fler­tal, med­min­dre andet frem­går af vedtæg­ter­ne. Ved stem­me­lig­hed er for­man­dens stem­me udslagsgivende.
6.6 Der udar­bej­des refe­rat af hvert besty­rel­ses­mø­de, som sene­st otte dage efter mødet frem­sen­des til besty­rel­sens med­lem­mer. Refe­ra­tet fore­læg­ges på det næste besty­rel­ses­mø­de til under­skrift af de med­lem­mer, som delt­og i mødet.
6.7 Et besty­rel­ses­med­lem, der ikke er enig i besty­rel­sens beslut­ning, har ret til at få sin mening ind­ført i referatet.
6.8 Et besty­rel­ses­med­lem skal under­ret­te besty­rel­sen, hvis der fore­lig­ger for­hold, der kan give anled­ning til tvivl om besty­rel­ses­med­lem­mets habi­li­tet. Besty­rel­sen træf­fer beslut­ning om, hvor­vidt besty­rel­ses­med­lem­met har en sådan inter­es­se i sagen, at besty­rel­ses­med­lem­met er ude­luk­ket fra at del­ta­ge i besty­rel­sens for­hand­ling og afstem­ning om sagen.
6.9 Besty­rel­sen fast­sæt­ter i en for­ret­nings­or­den nær­me­re reg­ler for sit arbejde.

7. Dag­lig ledelse
7.1 Besty­rel­sen ansæt­ter en direk­tør til vare­ta­gel­se af den dag­li­ge ledel­se af FlexDanmark.
7.2 Besty­rel­sen udar­bej­der en instruks for direk­tø­rens arbejde.
7.3 Direk­tø­ren skal ved vare­ta­gel­se af den dag­li­ge ledel­se følge de ret­nings­linjer og anvis­nin­ger, som besty­rel­sen har givet. Den dag­li­ge ledel­se omfat­ter ikke dis­po­si­tio­ner, der efter Fle­x­Dan­marks for­hold er af usæd­van­lig art eller af stor betydning.
7.4 Direk­tø­ren udar­bej­der hvert år en hand­lings­plan for det kom­men­de regn­skabsår, som i Q4 skal fore­læg­ges besty­rel­sen til god­ken­del­se. Hand­lings­pla­nen skal være afstemt efter det for Fle­x­Dan­mark til enhver tid lagte bud­get, jf. punkt 8. Hand­lings­pla­nen er dyna­misk og kan revur­de­res en gang hvert kvar­tal i året, hvor hand­lings­pla­nen ekse­kve­res. Alle revur­de­rin­ger af hand­lings­pla­nen skal fore­læg­ges besty­rel­sen til godkendelse.

8. Bud­get og finansiering
8.1 Besty­rel­sen fast­sæt­ter hvert år forud for gene­ral­for­sam­lin­gen et bud­get for det efter­føl­gen­de regn­skabsår. Besty­rel­sen fast­læg­ger prin­cip­per­ne for bud­get­læg­nin­gen samt den løben­de budget-opfølgning.
8.2 Bud­get­tet fore­læg­ges på den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling til godkendelse.
8.3 Efter besty­rel­sens beslut­ning kan Fle­x­Dan­mark med et eller flere med­lem­mer indgå afta­le om løs­ning af sær­skil­te udvik­lings­op­ga­ver, som øko­no­misk skal hvile i sig selv. Omkost­nin­ger­ne for sådan­ne sær­skil­te udvik­lings­op­ga­ver for­de­les efter afta­le mel­lem de pågæl­den­de med­lem­mer i for­hold til deres ande­le af omkost­nin­ger­ne. Løs­ning af sådan­ne sær­skil­te udvik­lings­op­ga­ver må ikke beslag­læg­ge Fle­x­Dan­marks res­sour­cer i et sådant omfang, at Fle­x­Dan­marks ikke fuldt ud kan leve op til for­plig­tel­sen til at ser­vi­ce­re alle Fle­x­Dan­marks med­lem­mer, som det frem­går af det til enhver tid beslut­te­de bud­get og handlingsplan.
8.4 Alle ret­tig­he­der til de af Fle­x­Dan­mark udvik­le­de IT-løs­nin­ger – her­un­der også de i punkt 8.3 nævn­te sær­skil­te udvik­lings­op­ga­ver – til­hø­rer Fle­x­Dan­mark, og kan af Fle­x­Dan­mark til­by­des til alle Fle­x­Dan­marks medlemmer.
8.5 Fle­x­Dan­mark må ikke opar­bej­de over­skud. Såfremt der ved årets udgang er et over­skud eller et under­skud, udlig­nes dette i bud­get­tet for det efter­føl­gen­de regnskabsår.

9. Regn­skab og revision
9.1 Regn­skabsår­et er kalenderåret.
9.2 Regn­ska­bet aflæg­ges i over­ens­stem­mel­se med årsregnskabsloven.
9.3 Regn­ska­bet revi­de­res af en statsau­to­ri­se­ret eller regi­stre­ret revisor, som væl­ges af generalforsamlingen.

10. Teg­ning og hæftelse
10.1 Fle­x­Dan­mark teg­nes af direk­tø­ren i for­e­ning med enten besty­rel­ses­for­man­den eller to besty­rel­ses­med­lem­mer, af besty­rel­ses­for­man­den i for­e­ning med to andre besty­rel­ses­med­lem­mer eller af den sam­le­de bestyrelse.
10.2 Der påhvi­ler ikke med­lem­mer­ne eller andre nogen hæf­tel­se for de af Fle­x­Dan­mark påhvi­len­de forpligtelser.

11. Vedtægts­æn­drin­ger, udtræ­den og ophør
11.1 Beslut­ning om ændring af vedtæg­ter­ne kræ­ver enstem­mig­hed på generalforsamlingen.
11.2 Et med­lem kan udtræ­de af Fle­x­Dan­mark med seks måne­ders var­sel til en 1. janu­ar. Et udtræ­den­de med­lem har ikke krav på nogen andel af Fle­x­Dan­marks for­mue. Såfremt års­regn­ska­bet for det sene­ste år, hvor det udtræ­den­de med­lem delt­og, udvi­ser en nega­tiv egen­ka­pi­tal, skal det udtræ­den­de med­lem sene­st 30 dage efter mod­ta­gel­se af påkrav ind­be­ta­le en andel af den nega­ti­ve egen­ka­pi­tal sva­ren­de til med­lem­mets andel af Fle­x­Dan­marks omsæt­ning i det sene­ste regnskabsår.
11.3 Beslut­ning om opløs­ning af Fle­x­Dan­mark kræ­ver enstem­mig­hed på gene­ral­for­sam­lin­gen. Ved op-løs­ning for­de­les egen­ka­pi­ta­len mel­lem med­lem­mer­ne. Med­lem­mer­nes ande­le af egen­ka­pi­ta­len opgø­res efter med­lem­mer­nes andel af Fle­x­Dan­marks omsæt­ning i det sene­ste regnskabsår.

12. Ikraft­træ­den
12.1 Vedtæg­ter­ne træ­der i kraft den 11. decem­ber 2019 og træ­der i ste­det for de tid­li­ge­re vedtæg­ter af 1. janu­ar 2018

*****

Ved­ta­get ved Fle­x­Dan­marks ekstra­or­di­næ­re gene­ral­for­sam­ling den 11. decem­ber 2019.