Talent­udvikling

En attrak­tiv arbejds­plads for attrak­ti­ve med­ar­bej­de­re

Vi har brug for de bed­ste af de bed­ste talen­ter og er bevid­ste om, at vi er i kon­stant kon­kur­ren­ce med andre arbejds­gi­ve­re på job­mar­ke­det om at behol­de dem, vi har, og om at få fat i nye kol­le­ger til dem.

For at kunne til­træk­ke og fast­hol­de inter­es­san­te og kom­pe­ten­te pro­fi­ler ved vi, at det for kom­men­de og nuvæ­ren­de med­ar­bej­de­re ikke kun hand­ler om et inter­es­sant jobind­hold. — Vi skal også kigge indad og fremad.

Vi inspi­re­rer der­for til, at vores med­ar­bej­de­re fastholder/øger deres egen mar­keds­vær­di, ved at de er opda­te­re­de på udvik­lin­gen inden for deres respek­ti­ve arbejds­felt.

Det under­støt­ter vi fx ved, at de del­ta­ger:

  • På rele­van­te mes­ser- og semi­na­rer
  • I rele­van­te fag­li­ge net­værk
  • I rele­vant kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling (kur­ser, for­løb, (efter)uddannelse, Fle­xA­ka­de­mi — eller anden intern oplæ­ring af vores egne eks­per­ter)

Det sik­rer vi bl.a. ved kon­stant at have fin­ge­ren på pul­sen, hvad angår virk­som­he­dens og vores med­ar­bej­de­res behov.

Læs mere om, hvor­dan vi hånd­te­rer kar­ri­e­re i Fle­x­Dan­mark her.