Talent­udvikling

En attrak­tiv arbejds­plads for attrak­ti­ve medarbejdere

Vi har brug for de bed­ste af de bed­ste talen­ter og er bevid­ste om, at vi er i kon­stant kon­kur­ren­ce med andre arbejds­gi­ve­re på job­mar­ke­det om at behol­de dem, vi har, og om at få fat i nye kol­le­ger til dem. For at kunne til­træk­ke og fast­hol­de inter­es­san­te og kom­pe­ten­te pro­fi­ler ved vi, at det for kom­men­de og nuvæ­ren­de med­ar­bej­de­re ikke kun hand­ler om et inter­es­sant jobind­hold. — Vi skal også kigge indad og fremad. Vi inspi­re­rer der­for til, at vores med­ar­bej­de­re fastholder/øger deres egen mar­keds­vær­di, ved at de er opda­te­re­de på udvik­lin­gen inden for deres respek­ti­ve arbejds­felt. Det under­støt­ter vi fx ved, at de deltager: 
  • På rele­van­te mes­­ser- og seminarer
  • I rele­van­te fag­li­ge netværk
  • I rele­vant kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling (kur­ser, for­løb, (efter)uddannelse, Fle­xA­ka­de­mi — eller anden intern oplæ­ring af vores egne eksperter)
Det sik­rer vi bl.a. ved kon­stant at have fin­ge­ren på pul­sen, hvad angår virk­som­he­dens og vores med­ar­bej­de­res behov. Læs mere om, hvor­dan vi hånd­te­rer kar­ri­e­re i Fle­x­Dan­mark her.