Ledige stillinger


Vores aktu­el­le stillingsopslag

Vi glæ­der os til at høre om dig og dine kom­pe­ten­cer, og hvad der evt. kva­li­fi­ce­rer dig til at blive vores nye kol­le­ga. — Husk øverst i din ansøg­ning at angi­ve, hvil­ken type job du søger.

OBS: Af GDPR-hen­syn skal du bruge et af neden­stå­en­de links. Vi behand­ler desvær­re ikke ansøg­nin­ger, der er sendt på anden måde.

Pri­vat­livspo­li­tik — når du søger job hos os

Når du søger et job hos Fle­x­Dan­mark, er det nød­ven­digt, at vi får en række oplys­nin­ger om dig, for at vi kan finde den rette kan­di­dat blandt ansø­ger­fel­tet.
Du kan i pri­vat­livspo­li­tik­ken bl.a. læse om, hvil­ke oplys­nin­ger vi ind­sam­ler, og hvem der har adgang til dine oplys­nin­ger og dine rettigheder.

Som ansat i Fle­x­Dan­mark får du: 

Ansæt­tel­se efter den kom­mu­na­le overenskomst ind­gå­et mel­lem KL og de rele­van­te fag­li­ge organisationer. 
 • Løben­de overenskomst­mæs­si­ge lønstigninger 
  • Typisk 2 gange årligt, der­u­d­over er der lokal løn­for­hand­ling 1 gang årligt
  • For­hø­jet sær­lig feriegodtgørelse. 
 • 6. feri­eu­ge
 • Arbejds­gi­ver­be­talt pen­sion i hen­hold til overenskom­sten (16,68% — 18,78%)
 • Betalt frokost­pau­se
 • Mulig­hed for at holde 
  • Børns 1. og 2. sygedag
  • Omsorgs­da­ge
  • Seni­o­r­da­ge
 • Bar­sel med fuld løn til både mor og far
 • Løn under sygdom
 • Intro­duk­tions­for­løb for nye med­ar­bej­de­re — FlexAkademi
 • Gra­tis parkeringsordning

Som ansat i Fle­x­Dan­mark har du mulig­hed for at benyt­te en række fordele: 

Vi væg­ter sund­hed og triv­sel højt, der­for har vi nogle sund­heds­frem­men­de til­bud til medarbejderne.
 • Medarbejdertilbud/firmaaftaler
  • Gra­tis frugtordning
  • Froko­st­ord­ning
  • Kaffe/the ord­ning
  • Brut­toløns­ord­ning
  • Erhvervs­kort til NT
  • Svøm­me­bil­let­ter til Harald­slund, Skan­sen og Gigantium
  • Rabat på pri­vat­bril­ler til dig og din familie
  • Rabat på fysioterapi/massage
  • Fir­maaf­ta­le med Loop Fit­ness, DGI Huset og Fit­ness Skansen
  • Fir­maaf­ta­le Rabat på løbetøj
  • Fir­maaf­ta­le med Zleep Hotels

Vi har mange typer job og løben­de behov for nye profiler 

Er du i tvivl, om vi har et job, der pas­ser til dig og din kom­pe­ten­cer, er det måske lidt nem­me­re at afgø­re det, hvis du “møder” nogle af vores kol­le­ger.

Kon­takt taxi-sel­ska­ber, hvis du ønsker job som chauffør …

Fle­x­Dan­mark beskæf­ti­ger ikke chauf­fø­rer. Ønsker du at søge job som chauf­før, skal du der­for hen­ven­de dig direk­te til de pri­va­te entre­pre­nø­rer og vogn­mænd, som de for­skel­li­ge tra­fik­sel­ska­ber har ind­gå­et afta­le med.