Ledige stillinger


Vores aktu­el­le stillingsopslag

Vi glæ­der os til at høre om dig og dine kom­pe­ten­cer, og hvad der evt. kva­li­fi­ce­rer dig til at blive vores nye kol­le­ga. — Husk øverst i din ansøg­ning at angi­ve, hvil­ken type job du søger.

OBS: Af GDPR-hen­syn skal du bruge et af neden­stå­en­de links. Vi behand­ler desvær­re ikke ansøg­nin­ger, der er sendt på anden måde.

Pri­vat­livspo­li­tik — når du søger job hos os

Når du søger et job hos Fle­x­Dan­mark, er det nød­ven­digt, at vi får en række oplys­nin­ger om dig, for at vi kan finde den rette kan­di­dat blandt ansø­ger­fel­tet.
Du kan i pri­vat­livspo­li­tik­ken bl.a. læse om, hvil­ke oplys­nin­ger vi ind­sam­ler, og hvem der har adgang til dine oplys­nin­ger og dine rettigheder.

Som ansat i Fle­x­Dan­mark får du: 

Ansæt­tel­se efter den kom­mu­na­le overenskomst ind­gå­et mel­lem KL og de rele­van­te fag­li­ge organisationer. 

Som ansat i Fle­x­Dan­mark har du mulig­hed for at benyt­te en række fordele: 

Vi væg­ter sund­hed og triv­sel højt, der­for har vi nogle sund­heds­frem­men­de til­bud til medarbejderne.

Vi har mange typer job og løben­de behov for nye profiler 

Er du i tvivl, om vi har et job, der pas­ser til dig og din kom­pe­ten­cer, er det måske lidt nem­me­re at afgø­re det, hvis du “møder” nogle af vores kol­le­ger.

Kon­takt taxi-sel­ska­ber, hvis du ønsker job som chauffør …

Fle­x­Dan­mark beskæf­ti­ger ikke chauf­fø­rer. Ønsker du at søge job som chauf­før, skal du der­for hen­ven­de dig direk­te til de pri­va­te entre­pre­nø­rer og vogn­mænd, som de for­skel­li­ge tra­fik­sel­ska­ber har ind­gå­et afta­le med.