Vogn­kom­mu­ni­ka­tion

Vogn­kom­mu­ni­ka­tion er den pro­ces, hvor beske­der sen­des mel­lem Fle­x­Dan­marks syste­mer for plan­læg­ning til de respek­ti­ve enhe­der i biler­ne, der kører flex­trafik. Beske­der­ne går i begge ret­nin­ger. I ret­ning mod biler­ne pri­mært for at ori­en­te­re om næste kør­sels­op­ga­ve. Ret­nin­gen fra biler­ne er pri­mært for at ori­en­te­re om sta­tus på opga­ven, her­un­der løben­de ind­sen­del­se af aktu­el posi­tion, ret­ning og hastig­hed. Kom­mu­ni­ka­tio­nen inde­hol­der altså både infor­ma­tio­ner om selve kør­sels­op­ga­ver­ne og opsam­ling af GPS-infor­ma­tio­ner. Begge dele skal være inklu­de­ret i løs­nin­gen for at blive god­kendt og opta­get på positivlisten.

Udsty­ret til kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem Fle­x­Dan­marks system og enhe­der­ne i bilen kan man som entre­pre­nør købe hos system­le­ve­ran­dø­rer, der er på vores posi­tiv­li­ste. For at være på posi­tiv­li­sten skal man, som system­le­ve­ran­dør have ind­gå­et en afta­le med Fle­x­Dan­mark om dette og i den for­bin­del­se leve op til en række krav om pro­fes­sio­nel­le ydel­se og drifts­sta­bi­le løs­nin­ger. Hvor tra­fik­sel­ska­ber­ne næv­ner posi­tiv­li­sten som et vil­kår for, at udsty­ret kan god­ken­des til udfø­rel­se af flex­trafik, er det denne, der er tale om. 

Du kan på føl­gen­de sider se hvil­ke god­kend­te system­le­ve­ran­dø­rer, der i øje­blik­ket fin­des på posi­tiv­li­sten, læse mere om de for­mel­le krav, eller finde infor­ma­tio­ner af tek­nisk karak­ter i for­bin­del­se med vogn­kom­mu­ni­ka­tion.

 

 

Kon­tak­t­in­fo:

Per Bo Chri­sten­sen, pbc@flexdanmark.dk