Histo­rie og vision

Over­sigt over fle­xtra­fik­kens udvikling

Rig­tig meget er sket siden intro­duk­tio­nen af flex­trafik til­ba­ge i 1990’erne. Heldigvis. 
Tidligere version af flextrafikken -- i en manuel version
Plan­læg­ning og tra­fiks­ty­ring af han­­di­cap- og patient­be­for­dring blev den­gang hånd­te­ret manu­elt. I arbej­det ind­gik lange lister over kun­der og ture — og knap­penå­le på kort fra tele­fon­bø­ger … Ture­ne var hel­ler ikke koor­di­ne­re­de som i dag, hvil­ket betød, at fle­xtra­fik­ken var van­ske­lig at få et over­blik over og van­ske­lig at styre øko­no­misk. I takt med at antal­let af ture steg, kig­ge­de man sig der­for om efter en mere lang­sig­tet løs­ning. I 1997 tog Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab (NT) et avan­ce­ret tra­fik­plan­læg­nings­sy­stem i brug, hvil­ket var den spæde start til den koor­di­ne­re­de kørsel. 

Nedslag i historien


2022: Fle­x­Dan­mark bli­ver cer­ti­fi­ce­ret i ISO 9001 (Kva­li­tets­le­del­se).

2022: Fle­x­Dan­mark lan­ce­rer i maj en ny selvbetjeningsplatform. 

2021: Ny app til vogn­kom­mu­ni­ka­tion lan­ce­res. Appen giver flex­trafik chauf­fø­rer adgang til Fle­x­Dan­marks og tra­fik­sel­ska­ber­nes vognkommunikation. 

2021: IT og com­pli­an­ce sam­ar­bej­det styr­kes mel­lem Fle­x­Dan­mark og tra­fik­sel­ska­ber­ne, og udbyg­ger løben­de nød­ven­di­ge for­an­stalt­nin­ger for en stærk informationssikkerhed. 

2020: Fle­x­Dan­mark gen­nem­fø­rer udbud af pro­jek­tet Ny Opti­me­rings­plat­form (NOP).

2019: Fle­x­Dan­mark for­be­re­der udbud af pro­jek­tet Ny Opti­me­rings­plat­form (NOP).

2018: Fle­x­Dan­mark fær­dig­gør pro­jek­tet Den Sam­le­de Rejse. Pro­duk­tet kal­des Plustur. 

2017: Region Midtjyl­land udtræ­der af Fle­x­Dan­mark pr. 31. december. 

2016: Fle­x­Dan­mark flyt­ter til Eter­nit­grun­den, Tan­ked­ra­get i Aalborg. 

2014: Det årli­ge beløb, som vogn­mænd over hele lan­det får udbe­talt for at udfø­re opga­ver i Fle­x­­Dan­­mark-regi over­sti­ger 1 mia. kr. 

2012: Pr. 1. maj bli­ver Fle­x­Dan­mark en FMBA *), som er ejet af Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab, Movia, Midt­tra­fik, Syd­tra­fik, Fyn­bus og Region Midtjylland. 

2012: Med Fyn­bus’ ind­træ­den i Fle­x­Dan­mark den 1. april er Fle­x­Dan­mark nu lands­dæk­ken­de — bort­set fra Bornholm. 

2011: BeK­Tra **) skif­ter navn til Fle­x­Dan­mark. Fle­x­Dan­mark flyt­ter i maj fra Ken­ne­dy Arka­den til Gabri­els Erhvervs­park på Hjul­ma­ger­vej i Aalborg. 

2010: Syd­tra­fik indtræder. 

2007: Movia og Midt­tra­fik indtræder. 

2005: Århus Amt indtræder. 

2003: VAFT ***) ind­træ­der i BeKTra. 

2002: Sel­ska­bet BeK­Tra  bli­ver stif­tet af Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab og Vestsjæl­lands Tra­fik­sel­skab. I årene frem­over bli­ver kred­sen af sam­arbejds­partnere større. 

2000: For­søg mel­lem Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab og Vestsjæl­lands Tra­fik­sel­skab, hvor sidst­nævn­te lejer sig ind på Pla­­net-syste­­met i Aalborg. 

1997: Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab tager plan­læg­nings­sy­ste­met Pla­net i brug. 

1993: Start og idé­grund­lag til fle­xtra­fik­ken sker hos Nord­jyl­lands Trafikselskab. 

.….….….….

*) For­e­ning med begræn­set ansvar **) Behovs­sty­ret Kol­lek­tiv Tra­fik ***) Viborg Amts Fæl­leskom­mu­na­le Trafikselskab

Vision

Vores vision er at skabe mål­bar værdi og effek­ti­vi­tet for vores ejere – tra­fik­sel­ska­ber­ne – og deres kun­der (regio­ner, kom­mu­ner og borgere).