Histo­rie og vision

Over­sigt over fle­xtra­fik­kens udvikling

Rig­tig meget er sket siden intro­duk­tio­nen af flex­trafik til­ba­ge i 1990’erne. Heldigvis. 
Tidligere version af flextrafikken -- i en manuel version
Plan­læg­ning og tra­fiks­ty­ring af han­­di­cap- og patient­be­for­dring blev den­gang hånd­te­ret manu­elt. I arbej­det ind­gik lange lister over kun­der og ture — og knap­penå­le på kort fra tele­fon­bø­ger … Ture­ne var hel­ler ikke koor­di­ne­re­de som i dag, hvil­ket betød, at fle­xtra­fik­ken var van­ske­lig at få et over­blik over og van­ske­lig at styre øko­no­misk. I takt med at antal­let af ture steg, kig­ge­de man sig der­for om efter en mere lang­sig­tet løs­ning. I 1997 tog Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab (NT) et avan­ce­ret tra­fik­plan­læg­nings­sy­stem i brug, hvil­ket var den spæde start til den koor­di­ne­re­de kørsel. 

Nedslag i historien

2017: Region Midtjyl­land udtræ­der af Fle­x­Dan­mark pr. 31. decem­ber. 2016: Fle­x­Dan­mark flyt­ter til Eter­nit­grun­den, Tan­ked­ra­get i Aal­borg. 2014: Det årli­ge beløb, som vogn­mænd over hele lan­det får udbe­talt for at udfø­re opga­ver i Fle­x­­Dan­­mark-regi over­sti­ger 1 mia. kr. 2012: Pr. 1. maj bli­ver Fle­x­Dan­mark en FMBA *), som er ejet af Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab, Movia, Midt­tra­fik, Syd­tra­fik, Fyn­bus og Region Midtjyl­land. 2012: Med Fyn­bus’ ind­træ­den i Fle­x­Dan­mark den 1. april er Fle­x­Dan­mark nu lands­dæk­ken­de — bort­set fra Born­holm. 2011: BeK­Tra **) skif­ter navn til Fle­x­Dan­mark. Fle­x­Dan­mark flyt­ter i maj fra Ken­ne­dy Arka­den til Gabri­els Erhvervs­park på Hjul­ma­ger­vej i Aal­borg. 2010: Syd­tra­fik ind­træ­der. 2007: Movia og Midt­tra­fik ind­træ­der. 2005: Århus Amt ind­træ­der. 2003: VAFT ***) ind­træ­der i BeK­Tra. 2002: Sel­ska­bet BeK­Tra  bli­ver stif­tet af Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab og Vestsjæl­lands Tra­fik­sel­skab. I årene frem­over bli­ver kred­sen af sam­arbejds­partnere stør­re. 2000: For­søg mel­lem Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab og Vestsjæl­lands Tra­fik­sel­skab, hvor sidst­nævn­te lejer sig ind på Pla­­net-syste­­met i Aal­borg. 1997: Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab tager plan­læg­nings­sy­ste­met Pla­net i brug. 1993: Start og idé­grund­lag til fle­xtra­fik­ken sker hos Nord­jyl­lands Tra­fik­sel­skab. .….….….….

*) For­e­ning med begræn­set ansvar **) Behovs­sty­ret Kol­lek­tiv Tra­fik ***) Viborg Amts Fæl­leskom­mu­na­le Trafikselskab

Vision

Vores vision er at skabe mål­bar værdi og effek­ti­vi­tet for vores ejere – tra­fik­sel­ska­ber­ne – og deres kun­der (regio­ner, kom­mu­ner og borgere).