Vi driver vores ejeres fælles it-system og udvikler nye koncepter til flextrafikken. Vi driver også et landsdækkende Contact Center 24 / 7 / 365.

Sene­ste nyt

Her er en over­sigt over par­ke­rings­mu­lig­he­der­ne, når du er gæst hos Fle­x­Dan­mark. Regi­stre­ring af par­ke­ring fore­går ved ind­gan­gen hos FlexDanmark. 

System­drift

Vi leve­rer sik­ker og mål­bar drift af it-ydel­­­­­­­­­­­­­­­­ser til tra­fik­sel­ska­ber­nes fle­xtra­fik. Drif­ten skal sam­ti­dig være kor­rekt, smi­dig og konkurrencedygtig.

Vi sør­ger også for opda­te­ring, opti­me­ring og back­up af syste­mer­ne og koor­di­ne­rer løben­de med vores leve­ran­dø­rer. Her­u­d­over leve­rer vi kom­pe­ten­cer til hele Fle­x­Dan­mark, så løs­nin­ger desig­nes bedst muligt.


SE MERE

Con­ta­ct Center

På veg­ne af tra­fik­sel­ska­ber­ne boo­k­er vi fle­xtra­­­­­­­­­­­­­­­fikture for bor­ge­re, der skal fra A til B. Vi sør­ger for, at visi­te­re­de bor­ge­re køres med deres indi­vi­du­elt til­pas­se­de ser­vi­ce­ni­veau. Og i til­fæl­de af fx kødan­nel­se har vi løben­de kon­takt med chauf­før­en, så vi sam­men kan sør­ge for at få bor­ge­ren hen­tet og bragt til sit bestem­mel­ses­sted til tiden.


SE MERE

Udbud­s­for­ret­ning

Vi udvik­ler og imple­men­te­rer en del stør­re pro­jek­ter, hvor vi – iføl­ge udbud­s­lo­ven – skal udby­de even­tu­el­le leve­ran­cer. Udbud er med til at sik­re, at vores pro­duk­ter føl­ger den tek­no­lo­gi­ske udvik­ling og fort­sat pla­ce­rer fle­xtra­fik­ken i Dan­mark som et fyrtårn inden for mobi­li­tets­løs­nin­ger med hen­sigts­mæs­sig plan­læg­ning og afvik­ling af kørsler.

SE MERE

Kon­cep­t­ud­vik­ling

Plus­tur er et eksem­pel på en løs­ning, der gør det muligt for bor­ge­re at bli­ve trans­por­te­ret hele vej­en fra A til B. Fle­xtra­fik­ken luk­ker de “hul­ler”, hvor den kol­lek­ti­ve tra­fik ikke dæk­ker, for­di den måske er ned­lagt. For­de­len giver bed­re plan­læg­ning, gen­nem­sig­tig­hed i beta­lin­gen og tryg­hed på rej­sen. Even­tu­el­le ændrin­ger kan nem­lig med­del­e­les under­vejs, for­di tra­fik­ken over­vå­ges i realtid.


SE MERE

Pr. måned

500.000 rej­ser

Pr. dag

16.500 rej­ser

Pr. minut

16 rej­ser

Vi opti­me­rer hele tiden

Vi lyt­ter og lærer af hin­an­den. Både når det gæl­der input til en ny opti­me­rings­plat­form, og når det dre­jer sig om pro­ces­ser til at hånd­te­re fle­xtra­fik på den bed­ste og mest øko­no­mi­ske måde.

vores dag­lig­dag

afspej­ler sig i vores miljø

I vores Con­ta­ct Cen­ter sid­der vores boo­k­e­re og tra­fiks­ty­rer sam­men. Nær­he­den til kol­le­ger­ne gør, at even­tu­el­le ure­gel­mæs­sig­he­der hur­tigt kan afhjælpes.

overalt fore­går der

fag­lig sparring

Vores kon­su­len­ter sid­der sam­men i et typisk kon­tormil­jø, der under­støt­ter beho­vet for hur­tig kon­takt og et tæt samarbejde.

NY OPTI­ME­RINGS­PLAT­FORM

Læs mere

VOGN­KOM­MU­NI­KA­TION

Læs mere

KØRE­TI­DER

Læs mere

Mød nog­le af vores kolleger

De er vidt for­skel­li­ge, både fag­ligt og per­son­ligt. De arbej­der også i for­skel­li­ge afde­lin­ger, men alli­ge­vel arbej­der de frem mod sam­me mål. – Få mere at vide om deres bag­grund og dag­lig­dag nedenfor.

TOR­BEN

KIRK

Spe­ci­a­list

IT Sup­port

LÆS MERE

KIR­STEN

STRØM TSA­TI­RIS

Con­ta­ct Cen­ter chef

Con­ta­ct Center

  LÆS MERE

MOR­TEN 

KEI­LOW

For­ret­nings­ar­ki­tekt

Pro­duk­ter

  LÆS MERE

Fle­xtra­fik set fra USA

Engang imel­lem er det inter­es­sant at se, hvor­dan andre opfat­ter én.

AARP, den ame­ri­kan­ske pen­dant til Ældresa­gen, var på besøg i for­å­ret. Det kom der bl.a. tre video­er om fle­xtra­fik i Dan­mark ud af.

SE DE 3 VIDEO­ER HER

Hvad siger 3 af vores

sam­ar­bejds­part­ne­re?

Vi har spurgt en leve­ran­dør af vogn­kom­mu­ni­ka­tion, en bru­ger af vores it-system og en udvik­lings­part­ner på pro­duk­ter om vores samarbejde.

“Vi har siden 2012 været leve­ran­dør af vogn­kom­mu­ni­ka­tion til nog­le af de biler, som vogn­mænd bru­ger til fle­xtra­fik­ken på veg­ne af tra­fik­sel­ska­ber­ne. Fle­x­Dan­mark er dem, der sik­rer opkob­lin­gen af vogn­kom­mu­ni­ka­tio­nen til tra­fik­sel­ska­ber­nes flextrafik-system.

Et godt sam­ar­bej­de og et godt kom­mu­ni­ka­tions­sy­stem er nød­ven­digt, for at bor­ger­ne kan bli­ve hen­tet og afle­ve­ret til tiden.”

Direk­tør Kaj Jen­sen, ABC Radi­o­te­le­fon Vend­sy­s­sel, Hjørring

“Fle­x­Dan­mark står for udvik­ling og drift af de syste­mer, som gør, at vi kan dri­ve fle­xtra­fik­ken effektivt.

Der­for er det afgø­ren­de, at Fle­x­Dan­mark sik­rer en sta­bil drift og udvik­ling af bru­­­­­­­­­­­­­­­­ger- og kun­de­ven­li­ge it-syste­­­­­­­­­­­­­­­­mer, der under­støt­ter tra­fik­sel­ska­bets forretning.”

Under­di­rek­tør Nico­lai B. Søren­sen, NT, Aalborg

“Vi har haft et tæt sam­ar­bej­de med Fle­x­Dan­mark om udvik­lin­gen af både Fle­x­tur og Plus­tur, som er kom­plek­se pro­jek­ter med indi­vi­du­el til­pas­ning hos de enkel­te tra­fik­sel­ska­ber. Fle­x­Dan­marks pro­jekt­le­der og orga­ni­sa­tion har været rig­tig gode til at lyt­te og for­stå både tra­fik­sel­ska­ber­nes behov og kob­le dem sam­men med mulig­he­der­ne i Rej­se­pla­nens algo­rit­me. Spe­ci­elt prag­ma­tis­me og gode sam­ar­bejd­s­ev­ner i øjen­høj­de har gjort, at Fle­x­Dan­mark og tra­fik­sel­ska­ber­ne har fået et nyt, stærkt pro­dukt, der bin­der den rute­bund­ne kol­lek­ti­ve tra­fik sam­men med fle­xtra­fik gen­nem Rejseplanen.”

Kun­de­chef Jens Wil­lars, Rej­se­kort & Rej­se­plan, Søborg

Vil du være en del af os?