Køre­ti­derPræ­ci­se køre­ti­der er vig­tig infor­ma­tion for bru­ger­ne af flex­trafik. Præ­ci­se køre­ti­der sik­rer
, at vi kan plan­læg­ge rej­ser opti­malt og mini­me­re for­sin­kel­ser ved udfø­rel­sen. Der­for arbej­der vi kon­stant på at opda­te­re vores viden om køre­ti­der og om, hvor­dan vi mest ret­vi­sen­de model­le­rer dem.

Det sik­rer vi ved at have løben­de fokus på, hvad der påvir­ker køre­ti­der, og hvor­for de ændrer sig i fx vej­in­fra­struk­tu­ren eller i kør­sels­møn­stre­ne. Den viden er for­ank­ret i et bredt sam­ar­bej­de med fag­spe­ci­a­li­ster fra alle tra­fik­sel­ska­ber­ne og FlexDanmark.

Med andre ord søger vi hele tiden at være et skridt foran.

Køre­ti­den for samme stræk­ning i for­skel­li­ge tidsrum

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er køretider.pngKl. 7.00 — 9.00
Køre­tid: 8 min. 54 sek.
Afstand: 3,368 km

Kl. 9.00 — 14.30
Køre­tid: 9 min. 55 sek.
Afstand: 3,368 km

Kl. 14.30 — 17.30
Køre­tid : 12 min. 4 sek.
Afstand: 3,368 km

Prøv selv at søge på tal­le­ne her, link via billede: