Udbud­s­for­ret­ning

Fle­x­Dan­mark ind­kø­ber it-syste­­mer til under­støt­tel­se af fle­xtra­fik­ken på vegne af tra­fik­sel­ska­ber­ne i Dan­mark.

Her på siden kan du se hvil­ke udbud der er bekendt­gjort, eller for­ven­tes bekendt­gjort i nær­me­ste frem­tid.

Frem­ti­di­ge udbud

Føl­gen­de udbud er endnu ikke bekendt­gjort, men for­ven­tes bekendt­gjort i nær­me­ste frem­tid.

NOP Kerne / Core

NOP Kerne inde­hol­der pri­mært algo­rit­mer til plan­læg­ning og afvik­ling af kør­sel samt systemad­mi­ni­stra­tion og værk­tø­jer til tra­fiks­ty­ring.

Læs mere

NOP Støt­te / Faci­li­ta­tor

NOP Støt­te dæk­ker kapa­bi­li­te­ter­ne inden­for visi­ta­tion, bestil­ling samt vogn­mand­spor­tal, afreg­ning og for­de­ling af omkost­nin­ger.

læs mere

Igang­væ­ren­de udbud

Bekendt­gjor­te udbud som der­for føl­ger en udbud­s­pro­ces. Læs mere under det enkel­te udbud.

Fle­xKom

Anskaf­fel­se af nyt system til vogn­kom­mu­ni­ka­tion. Vogn­kom­mu­ni­ka­tion er for­ret­nings­kri­tisk, og ind­går i en kom­pleks vær­dig­kæ­de for alle aktø­rer i fle­xtra­fik­ken.

læs mere