Video­er om flextrafik

Ame­ri­ka­ne­re med video­ka­me­ra på besøg

AARP, den ame­ri­kan­ske ver­sion af Ældresa­gen i Dan­mark, var i febru­ar 2019 på besøg hos både Fle­x­Dan­mark og udvalg­te trafikselskaber.

I den for­bin­del­se optog de 3 video­er om Fle­x­Dan­marks og tra­fik­sel­ska­ber­nes rolle i for­bin­del­se med flex­trafik. — Video­er­ne er alle på engelsk.

 

VIDEO 1 — “Fle­x­Dan­mark: Trans­port for All
Video­en giver et ind­blik i bag­grun­den for flex­trafik, og hvor­dan løs­nin­gen bidra­ger til at sikre bor­ge­re overalt i Dan­mark mulig­hed for at del­ta­ge aktivt i sam­fun­det. Det gæl­der både ældre, han­di­cap­pe­de og unge. — Også i områ­der uden tra­di­tio­nel kol­lek­tiv trafik.


VIDEO 2 — “Fle­x­Dan­mark: Git­te’s Story“
Gitte er han­di­cap­pet og køre­stols­bru­ger. Trods sit han­di­cap kan hun sta­dig del­ta­ge i fri­tids­in­ter­es­ser i fx akti­vi­tets­cen­tret, fordi hun er visi­te­ret til kør­sel med flex­trafik. På den måde er hun uaf­hæn­gig af bl.a. fami­lie­med­lem­mers mulig­he­der for at køre hende og kan selv bestem­me, hvor­når hun vil bruge tilbuddet.


VIDEO 3 — “Fle­x­Dan­mark: Sus­an­ne’s Story”
Sus­an­ne er i en sen alder ble­vet næsten blind. Hun kan der­for ikke læn­ge­re arbej­de eller trans­por­te­re sig selv rundt. Hun del­ta­ger dog sta­dig aktivt i motions- og andre fri­tidstil­bud, fordi hun er visi­te­ret til Fle­x­tur. Hun bru­ger også ord­nin­gen til at køre ud og hand­le ind. Ud over fri­he­den ved ikke at være afhæn­gig af, at andre skal køre hende, sik­rer Fle­x­tur hende et aktivt liv som handicappet.