Vil­kår for opta­gel­se og for­bli­ven på positivlisten

Opda­te­ret: 2. april 2024

 

De detal­je­re­de krav for ind­gå­el­se af en afta­le om at komme på posi­tiv­li­sten kan rekvi­re­res efter afta­le med Per Bo Chri­sten­sen, pbc@flexdanmark.dk. Kra­ve­ne for at blive opta­get på og efter­føl­gen­de blive på listen ved­rø­rer over­hol­del­se af gene­rel­le vil­kår udstuk­ket af Fle­x­Dan­mark i over­ens­stem­mel­se med den ind­gå­en­de og under­skrev­ne afta­le mel­lem Fle­x­Dan­mark og system­le­ve­ran­dø­ren, som kan hen­tes her.

Kon­kre­te emner er først og fremmest:

 • Garan­te­re en til­gæn­ge­lig­hed (drift­s­ef­fek­ti­vi­tet) på 99,9% i tids­rum­met 05:00–23:30
 • Sikre at ser­ve­re og ser­vi­ces kan dri­ves vide­re, uden afbry­del­ser, under både plan­lag­te og spon­tant opstå­e­de strøms­vigt, via en nød­strøms­løs­ning, i mini­mum 12 timer.
 • Vars­ling af ser­vi­ce­vin­du­er med mindst 48 timers var­sel (wee­ken­der ind­går ikke som vars­lings­tid. Det vil sige en vars­ling fore­ta­get fre­dag klok­ken 12:00 skal gælde ser­vi­ce­vin­due fra tid­ligst tirs­dag klok­ken 12:00)
 • Sikre at tele­fo­nisk sup­port kan etab­le­res inden­for mak­si­malt 15 minut­ter og stil­le nød­ven­di­ge kom­pe­ten­cer til rådig­hed sene­st 30 minut­ter efter drifts­for­styr­rel­se eller ned­brud i peri­o­den 05:00–23:30
 • Anven­del­se af de gæl­den­de ver­sio­ner og stan­dar­der for vogn­kom­mu­ni­ka­tion der angi­ves af FlexDanmark.
 • Opda­te­rin­ger til nye ver­sio­ner inden­for aftalt tid (sene­st 6 måne­der efter lan­ce­ring af ny version)
 • Over­hol­del­se af sik­ker­heds­krav efter Fle­x­Dan­marks retningslinjer
 • Fore­byg­gen­de for­an­stalt­nin­ger der sik­rer en kon­ti­nu­er­lig og sta­bil drift efter vil­kå­re­ne i aftalen
 • Sikre de bedst muli­ge tek­ni­ske for­an­stalt­nin­ger for auto­ma­tisk ree­tab­le­ring af kom­mu­ni­ka­tions­ser­vi­ces samt pro­ak­tivt at over­vå­ge kommunikationen.
 • Rede­gø­rel­se for ned­brud sen­des straks til Fle­x­Dan­mark med angi­vel­se af bla. årsag, varig­hed og for­ven­tet tids­punkt for genetablering.

 

Fle­x­Dan­mark leve­rer fra sin side blandt andet:

 • Til­gæn­ge­lig doku­men­ta­tion system­le­ve­ran­dø­ren skal bruge til efter­le­vel­se af oven­stå­en­de vilkår
 • Til­gæn­ge­lig­hed på Fle­x­Dan­marks systemer
 • Ret­ti­dig infor­ma­tion rela­te­ret til driften.

 

 

Kon­tak­t­in­fo:

Per Bo Chri­sten­sen, pbc@flexdanmark.dk