Hvad er flextrafik?

Vi under­støt­ter tra­fik­sel­ska­ber­nes flextrafik

På vegne af tra­fik­sel­ska­ber­ne dri­ver og udvik­ler vi det IT-system, som opti­me­rer fle­xtra­fik­kørs­len. Med andre ord sør­ger vi for et drifts­sik­kert IT-system med fær­re­st muli­ge for­styr­rel­ser. Det er vig­tigt, for at tra­fik­sel­ska­ber­ne kan udfø­re deres arbej­de til deres kun­ders — dvs. bor­ge­res — til­freds­hed, nem­lig at de hen­tes og brin­ges til de aftal­te tidspunkter.

Med andre ord sam­ler og koor­di­ne­rer vores IT-system fle­xtra­fik­kørs­len af bor­ge­re, der ikke har mulig­hed for at benyt­te den øvri­ge kol­lek­ti­ve tra­fik, både yngre og ældre. Fle­xtra­fik­ken er behovs­sty­ret, hvil­ket bety­der, at kørs­len er til­ret­telagt efter bor­ger­nes behov for kør­sel — ikke efter en fast ruteplan.

Vores IT-mæs­si­ge opti­me­ring af plan­læg­nin­gen sik­rer, at sam­kørs­len af bor­ge­re sker med den mest øko­no­mi­ske bil. Sam­ti­dig sik­rer vi, at bor­ge­re, som er ble­vet visi­te­ret til et bestemt ser­vi­ce­ni­veau, dvs. ekstra ser­vi­ce­tid i for­hold til deres behov, over­hol­des. Fx kan køre­stols­bru­ge­re have behov for en lift­bil, eller gang­be­svæ­re­de bor­ge­re kan have brug for en chauf­førs støt­ten­de arm, når de skal føl­ges op til en syge­hus­af­de­ling og hen­tes igen, når under­sø­gel­sen er slut.

Gra­fen neden­for viser udvik­lin­gen i flex­trafik pr. år.