Tek­ni­ske infor­ma­tio­ner samt skabeloner

Nederst på denne side er ska­be­lo­ner til brug for anmel­del­se af ser­vi­ce­ar­bej­de og rede­gø­rel­se for driftsforstyrrelser.

Fle­x­Dan­marks selv­de­kla­ra­tion beskri­ver Fle­x­Dan­marks for­tolk­ning af de facto stan­dar­den SUTI. Kom­mu­ni­ka­tion via SUTI og der­med med Fle­x­Dan­mark er ikke en stan­dard hyl­de­va­re. I dekla­ra­tio­nen beskri­ves såvel strøm­men af tele­gram­mer, deres opbyg­ning samt tek­ni­ske krav i det hele taget.

De to pri­mæ­re tek­no­lo­gi­er i for­bin­del­se med Fle­x­Dan­marks vogn­kom­mu­ni­ka­tion er AMQ og SUTI

AMQ

Udbredt stan­dard­tek­no­lo­gi til trans­mis­sion af beske­der. Beske­der repræ­sen­te­res som SUTI tele­gram­mer i den aktu­el­le sam­men­hæng. AMQ bidra­ger til at øge sta­bi­li­te­ten i afvik­lin­gen af vognkommunikationen

SUTI

SUTI (Stan­dar­di­se­ret udveks­ling af tra­fik­in­for­ma­tion) er udvik­let i en non-pro­fit bran­che­for­e­ning af samme navn. Stan­dar­den kan benyt­tes uden veder­lag. Først hvis man ønsker at være med­lem af for­e­nin­gen, er der en med­lem­s­ud­gift. Med­lem­skab giver mulig­hed for at påvir­ke den vide­re udvik­ling af funktionalitet

Fæl­les nor­disk stan­dard for udveks­ling af kør­sels­re­la­te­re­de beske­der base­ret på en tele­gram-tan­ke­gang. Beskri­ver for­ma­ter­ne af en række tele­gram­ty­per som f.eks. en køre­or­dre (SUTI 4001). Læs mere om SUTI-orga­ni­sa­tio­nen.

Doku­men­ter

Ska­be­lo­ner

Når du som system­le­ve­ran­dør vil ind­mel­de et vin­due for ser­vi­ce­ar­bej­de eller rede­gø­re for en drifts­for­styr­rel­se, kan neden­stå­en­de ska­be­lo­ner anvendes.

 

Kon­tak­t­in­fo:

Per Bo Chri­sten­sen, pbc@flexdanmark.dk