Tor­ben Kirk

Kon­su­lent, bachel­or i histo­rie og kan­di­dat i turisme

”Jeg arbej­der i Con­ta­ct Cen­tret. Jeg blev fær­dig på uni­ver­si­te­tet i 2010 og havde der­ef­ter et par job med til­skud. Det var midt i finanskri­sen, så jeg måtte sadle om, fordi der ikke var job at få inden for turis­me.
I 2012 skul­le der ske noget nyt. Jeg havde læst sam­men med én, der arbej­de­de som aflø­ser i Con­ta­ct Cen­tret. Han anbe­fa­le­de mig at søge uop­for­dret, så det gjor­de jeg. Først var jeg ansat 6 måne­der i en tids­be­græn­set stil­ling som book­er; der­ef­ter blev jeg fastan­sat som trafikstyrer.

I mit job som tra­fiks­ty­rer skal jeg klare afvi­gel­ser, som ikke kan hånd­te­res af vores it-system.
Jeg har kon­takt med chauf­fø­rer og vogn­mænd, når der opstår pro­ble­mer, som fx hvis en chauf­før ikke kan finde den bor­ger, der skal hen­tes. Jeg har også kon­takt til regio­ners og kom­mu­ners kør­sels­kon­to­rer, som står for visi­ta­tion af bor­ge­re. Eller hvis der er kø på linj­en i vores book-afde­ling, over­ta­ger tra­fiks­ty­rer­ne bestil­lings­kald for at lette pres­set. Eller hvis en vogn­mand ønsker at lukke sin bil ned for kør­sel resten af dagen. Eller … Der er mange eksemp­ler.
Vi plan­læg­ger også tra­fik­sel­ska­ber­nes vogn­mand­s­kon­trol­ler, som sik­rer, at flex­trafik-biler­ne er i orden mht.  de rig­ti­ge til­la­del­ser, lov­plig­tigt udstyr osv. Det sker et par gange om ugen og har helt klart en sig­nal­vær­di.
Vi er gode til at lære af hæn­del­ser – fx events, så vi kør­sels­mæs­sigt kan være på for­kant med dem en anden gang. Vi laver nem­lig sta­tus­mails på alle vores vag­ter, som vi alle nyder godt af.
Jeg hånd­te­rer også alar­mer ved forsinkelser/afvigelser, hvis en chauf­før fx har glemt at tryk­ke frem, dvs. ”næste tur”.

Det er et afveks­len­de job med en blan­ding af både spæn­den­de og ruti­ne­præ­ge­de opga­ver. Som fastan­sat er man tov­hol­der og sik­rer, at der på tra­fiks­ty­rer­hol­det er styr på pau­ser, alarm­hånd­te­rin­gen og sta­tus­mai­len. Oftest får man mange spørgs­mål fra aflø­se­re om udfor­drin­ger og pro­blem­stil­lin­ger, som har med drif­ten at gøre — eller ture, som ikke kan plan­læg­ges. Så sum­men af alle de spørgs­mål er med til at holde mig skarp.

Her­u­d­over er jeg arbejds­mil­jø­re­præ­sen­tant for Con­ta­ct Cen­tret, hvor jeg er i dia­log med vores MED-grup­pe, som jeg ellers ikke ser så meget i løbet af dagen.

Jeg er jeg glad for det, jeg laver – meget! Ellers havde jeg ikke været her i så lang tid.
Det bed­ste er, at vi har et godt sam­men­hold i afde­lin­gen. Jeg har nogle gode kol­le­ger — det er vig­tigt at frem­hæ­ve! – Vi har dej­ligt flek­sib­le, unge men­ne­sker i en peri­o­de inden deres vide­reud­dan­nel­se — og nogle lidt ældre per­so­ner i faste stillinger.

Det har været dej­ligt at være afsted med kol­le­ger fra de andre afde­lin­ger på både Fle­xA­ka­de­mi og til stra­te­gi­da­ge. Man kom­mer ellers nemt til at sidde i sin egen ver­den med kor­slag­te arme, så det er godt at ryste posen — og at få en helhedsforståelse.”