Med­arbejder­historier

 

Vi gi’r ordet til vores med­ar­bej­de­re

Det er nu engang bedst at lade dem, der ved mest om, hvad de laver til dag­lig, beskri­ve deres arbej­de med deres egne ord.

Hvis du klik­ker på de for­skel­li­ge links neden­for, kan du få et ind­tryk af, hvil­ken pro­fil og bag­grund vores kol­le­ger har for at udfø­re deres job. — Nederst på siden er der nævnt nog­le eksemp­ler på pro­fi­ler i Fle­x­Dan­mark. — Måske bli­ver du over­ra­sket over nog­le af dem …

Boo­k­er
Inger Marie Enges­gaard
Con­ta­ct Cen­ter
Læs mere

 

Tra­fiks­ty­rer
Tor­ben Kirk
Con­ta­ct Cen­ter
Læs mere

 

Kon­su­lent
Simon Skov Mad­sen
For­ret­ning & Sup­port
Læs mere

 

Con­ta­ct Cen­ter-chef
Kir­sten Strøm Tsa­ti­ris
Con­ta­ct Cen­ter
Læs mere

 
Thomas Troelsen

Pro­jekt­le­der
Tho­mas Tro­el­sen
Leve­ran­ce & Imple­men­te­ring
Læs mere

 

For­ret­nings­ar­ki­tekt
Mor­ten Kei­low
Arki­tek­tur & Udvik­ling
Læs mere

 

Kon­su­lent
Ove Ander­sen
Kun­der & Pro­duk­ter
Læs mere

  

Pro­jekt­ko­or­di­na­tor
Ida Kari­na Bats­berg
Leve­ran­ce & Imple­men­te­ring
Læs mere

 

Andre eksemp­ler på for­skel­li­ge med­ar­bej­der­pro­fi­ler

  • Tra­fiks­ty­rer — kan­di­dat i anvendt filo­so­fi og tid­li­ge­re restau­rant­chef
  • Tra­fiks­ty­rer — tid­li­ge­re dj og cal­l­­­cen­ter-med­ar­­­bej­­­der
  • Tra­fiks­ty­rer — tid­li­ge­re spe­ditør
  • Boo­k­er-aflø­­­ser — musik­s­tu­de­ren­de