Med­arbejder­historier

 

Vi gi’r ordet til vores medarbejdere

Det er nu engang bedst at lade dem, der ved mest om, hvad de laver til dag­lig, beskri­ve deres arbej­de med deres egne ord.

Hvis du klik­ker på de for­skel­li­ge links neden­for, kan du få et ind­tryk af, hvil­ken pro­fil og bag­grund vores kol­le­ger har for at udfø­re deres job. — Nederst på siden er der nævnt nog­le eksemp­ler på pro­fi­ler i Fle­x­Dan­mark. — Måske bli­ver du over­ra­sket over nog­le af dem …

 

Kon­su­lent
Tor­ben Kirk
Sup­port
Læs mere

 

Kon­su­lent
Simon Skov Mad­sen
Sup­port
Læs mere

 

Con­ta­ct Cen­ter-chef
Kir­sten Strøm Tsa­ti­ris
Con­ta­ct Cen­ter
Læs mere

 

For­ret­nings­ar­ki­tekt
Mor­ten Kei­low
Pro­duk­ter
Læs mere

  

Andre eksemp­ler på for­skel­li­ge medarbejderprofiler

  • Tra­fiks­ty­rer — kan­di­dat i anvendt filo­so­fi og tid­li­ge­re restaurantchef
  • Tra­fiks­ty­rer — tid­li­ge­re dj og callcentermedarbejder
  • Tra­fiks­ty­rer — tid­li­ge­re speditør
  • Boo­k­er-aflø­­­ser — musikstuderende