Plus­tur

Én rejse — én bestilling

Rej­sen­de kom­mer til at ople­ve en enk­le­re adgang til den kol­lek­ti­ve tra­fik. Plan­læg­nin­gen sker ét sted, nem­lig på Rejseplanen.dk.

For­de­len er, at der beta­les kun én gang, og at der kun skal bru­ges én bil­let. Alt sam­men giver det ople­vel­sen af den kol­lek­ti­ve tra­fik som en sam­let enhed — også på tværs af trafikselskaberne.

Fle­x­tu­re for­bin­der adres­se med stoppested

Med tra­fik­sel­ska­ber­nes Fle­x­tu­re sik­rer vi, at bor­ge­re kan komme fra en adres­se til en anden – ikke bare fra stop­pe­sted til stop­pe­sted, men helt ud i yder­om­rå­der­ne, hvor den tra­di­tio­nel­le kol­lek­ti­ve tra­fik ikke dæk­ker. Der­med smel­ter alle de tra­di­tio­nel­le, kol­lek­ti­ve tra­fik­til­bud sam­men til en sam­let rejse, uan­set hvor rej­sen star­ter og slutter.

Indi­vi­du­el­le rej­ser — indi­vi­du­el­le løsninger

Ved at udnyt­te den store erfa­ring, som Fle­x­Dan­mark har i at koor­di­ne­re tra­fik­sel­ska­ber­nes indi­vi­du­el­le befor­drings­ord­nin­ger, til­pas­ses rej­sen, så bor­ge­ren har mindst mulig ven­te­tid ved skift mel­lem flex­trafik og tra­di­tio­nel kol­lek­tiv tra­fik. Det bety­der, at den sam­le­de rejse- og ven­te­tid brin­ges ned, og at den kol­lek­ti­ve tra­fik bli­ver endnu mere attrak­tiv for bor­ge­re i yderområderne.

Tryg­hed på rejsen

Afvik­lin­gen af den kol­lek­ti­ve tra­fik bli­ver over­vå­get i real­tid. Der­med kan bor­ge­re til­by­des rej­se­in­for­ma­tio­ner under rej­sen. Fx i form af:

  • Vej­led­ning ved skift mel­lem kol­lek­ti­ve trafiktilbud
  • Infor­ma­tion om forsinkelser
  • Sporæn­drin­ger
  • Ændrin­ger i afgangstidspunkter 

Hvis der er afgø­ren­de ændrin­ger på rej­sen, oply­ses bor­ge­ren om alter­na­ti­ve for­bin­del­ser, så den sam­le­de rejse bli­ver så tryg som muligt, uan­set om der er for­hin­drin­ger under­vejs eller ej.

Desig­net til yder­om­rå­der — til gavn for alle

Plus­tur er først og frem­mest desig­net til at skabe bedre mulig­he­der for at bruge den kol­lek­ti­ve tra­fik for bor­ge­re, der bor i yder­om­rå­der­ne. Men løs­nin­gen kom­mer også alle andre rej­sen­de med den kol­lek­ti­ve tra­fik til gode.

Plus­tur — kort fortalt

  • Én ind­gang til plan­læg­ning af rej­ser fra adres­se til adres­se via rejseplanen.dk.
  • Én beta­ling for hele rej­sen og én billet
  • Øget tryg­hed på rej­sen i form af løben­de infor­ma­tio­ner om rej­sen, vej­led­ning om skift og oplys­nin­ger om for­sin­kel­ser og alter­na­ti­ve for­bin­del­ser, hvis det er nødvendigt.
  • Kon­stant opda­te­re­de flex­trafik-infor­ma­tio­ner pga. real­tidsover­våg­ning af al kol­lek­tiv tra­fik i Danmark