Udbud­s­for­ret­ning

At et pro­jekt skal i udbud, ændrer ikke meget på den typi­ske fase­plan for et softwa­re-udvik­lings­pro­jekt. Udbud­s­pro­ces­sen er blot en leve­ran­ce­me­to­de, som natur­lig­vis sty­res efter gæl­den­de udbud­s­lov på bag­grund af, hvil­ken anskaf­fel­se det dre­jer sig om.

Vi afvik­ler typisk en udbud­s­for­ret­ning i tæt sam­ar­bej­de med pro­jek­tets sty­re­grup­pe, arbejds­grup­pe, pro­jekt­grup­pe, en ekstern juri­disk part­ner og den udbud­s­vin­den­de leverandør.

Læs Fle­x­Dan­marks igang­væ­ren­de udbud her.