Ny Opti­me­rings­Plat­form

Vores nuvæ­ren­de plan­læg­nings­sy­stem, som er ker­nen og den stør­ste, enkelt­stå­en­de kom­po­nent i vores IT-system, skal udskif­tes med et system base­ret på mere tids­sva­ren­de tek­no­lo­gi. Omkring ker­nen lig­ger syste­mer til hånd­te­ring af kunde- og geo­da­ta, afreg­ning og vognkommunikation. 

Vores nuvæ­ren­de plan­læg­nings­sy­stem er et unikt og vel­fun­ge­ren­de system til hånd­te­ring af fle­xtra­fik­ken. Det under­støt­ter, at tra­fik­sel­ska­ber­ne kan løfte deres for­plig­tel­ser over for regio­ner, kom­mu­ner og bor­ge­re med mere drifts­sik­ker flex­trafik end nogen­sin­de. Des­u­den gør syste­met det muligt at afvik­le fle­xtra­fik­ken omkost­nings­ef­fek­tivt ved brug af begræn­set per­so­na­le til plan­læg­ning og styring. 

En retab­le­ring af den eksi­ste­ren­de for­ret­nings­mo­del er nød­ven­dig, men base­ret på en tek­no­lo­gisk nyere plat­form. Beho­vet består i både at sikre fort­sat høj drifts­sta­bi­li­tet og mulig­he­den for at udvik­le for­ret­nin­gen yderligere.