Inger Marie Engesgaard

Book­er, uddan­net kontorassistent


”Jeg arbej­der i Con­ta­ct Cen­tret. Vi har døgnå­bent 365 dage om året. Vi hånd­te­rer NT’s bestil­lings­kald 24:7. — Uden for nor­mal åbnings­tid over­ta­ger vi også kal­de­ne fra tra­fik­sel­ska­ber­ne i resten af lan­det (bort­set fra Born­holm), nem­lig Movia, Midt­tra­fik, Fyn­bus og Syd­tra­fik. Så kan de også holde fri engang imellem.

Jeg book­er ture, både han­di­cap­tu­re, læge­kørs­ler — og Fle­x­tu­re, dvs. kol­lek­tiv tra­fik, hvor vi kun kører, når der er behov for det.
For at udfø­re mit arbej­de bru­ger jeg nogle syste­mer, som hjæl­per mig med at finde adres­sen, som bor­ge­ren beder om at blive hen­tet på — og kørt til. Hvis der er pro­ble­mer med at finde adres­sen, bru­ger jeg Krak eller Goog­le Maps. Og hvis en bil er for­sin­ket fx på grund af vej­ar­bej­de, kan jeg tra­cke den og give bor­ge­ren besked. Her­u­d­over har vi en videns­da­ta­ba­se, som hjæl­per mig med til at holde styr på alle vores regler.

Jeg har arbej­det her i snart i 15 år. Jeg elsker mit arbej­de, fordi jeg snak­ker med rig­tig mange for­skel­li­ge men­ne­sker hver dag.
Jeg aner aldrig, om det næste kald er fra en ung, en ældre, en han­di­cap­pet eller en helt 17. kate­go­ri. Bor­ger­ne spæn­der lige fra dem, som ikke kan tale pga. en hjer­ne­blød­ning, og som kræ­ver, at jeg tager mig tid til at for­stå dem, til børn – uan­set om de er 12 eller 30 år – der enten selv eller får deres mor til at ringe ind for at booke en tur til fx en fri­tidsak­ti­vi­tet. Jeg snak­ker også med gamle fru Søren­sen, som måske er ked af det, fordi hun ikke kan finde ud af, hvor en adres­se lig­ger. — Alle kald kræ­ver, at jeg kan sætte mig ind i det andet men­ne­skes behov, og at jeg har den pro­fes­sio­nel­le kasket på, sam­ti­dig med at jeg over­hol­der vores reg­ler. Jeg elsker reg­ler, fordi ram­mer­ne gør det nem­me­re for mig at hjæl­pe. Bor­ger­ne skal nem­lig altid have det ser­vi­ce­ni­veau, de har krav på.

Fle­x­Dan­mark er en mega god arbejds­plads med plads til alle – også til sådan en som mig med nogle ska­van­ker. Kol­le­ger­ne er guld værd: De er hjælp­som­me og et bredt miks. Det er vig­tigt, at de ken­der mig så godt, at de kan se, hvis jeg har en dår­lig dag pga. smer­ter. Vi hjæl­per i det hele taget hin­an­den rig­tig meget.”