System­drift

Vores vig­tig­ste opga­ve er at sørge for, at fle­xtra­fik­kens IT-syste­mer er til­gæn­ge­li­ge 24 timer i døg­net, 365 dage om året. Vi har der­for til­kal­de­vagt ved kri­ti­ske nedbrud.

Der­u­d­over hånd­te­rer vi IT-infra­struk­tu­ren, (afviklings-)platformen, dele af appli­ka­tions­por­te­følj­en – og licen­ser og servicekontrakter.

Vi fun­ge­rer som spar­rings­part­ner, både inter­nt og ekster­nt. Vi spil­ler ind med vores prak­ti­ske og teo­re­ti­ske erfa­ring, hvad angår den tek­ni­ske design­fa­se af et pro­dukts fød­sel. Vi bidra­ger også med vores viden om, hvor­dan appli­ka­tio­ner inter­a­ge­rer, og hvad man med for­del kan tænke ind fra start.