Pri­vat­livspo­li­tik

Når du søger et job hos Fle­x­Dan­mark, har vi brug for en række oplys­nin­ger om dig, for at vi kan finde den rette kan­di­dat blandt ansøgerfeltet.

De fle­ste af oplys­nin­ger­ne er nogle, du selv giver os. Men vi får også brug for at ind­hen­te refe­ren­cer fra bl.a. tid­li­ge­re ansæt­tel­se, hvis vi ønsker at ansæt­te dig, lige­som vi kan bede dig om at udfø­re tests.

I vores pri­vat­livspo­li­tik neden­for kan du læse, hvor­dan vi behand­ler dine oplysninger.

Hvis du har spørgs­mål til vores behand­ling af dine oplys­nin­ger eller til ansæt­tel­ses­for­lø­bet, er du vel­kom­men til at kon­tak­te vores HR-kon­su­lent Vivi Niel­sen på vni@flexdanmark.dk eller på tlf. 96 20 48 28.

 

Data-ansvar­lig

Fle­x­Dan­mark er data­ansvar­lig for behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Du kan kon­tak­te os her:

Fle­x­Dan­mark
Tan­ked­ra­get 7, 3.
9000 Aal­borg

CVR nr.: 3441 1425
Tlf.:        96 20 48 00

 

Vores data­be­skyt­tel­ses­rå­d­gi­ver (DPO)

For spørgs­mål om dine data­be­skyt­tel­ses­ret­tig­he­der og begæ­ring om ind­sigt mm. kon­takt da ven­ligst vores databeskyttelsesrådgiver:

Bech-Bruun Advo­kat­part­ner­sel­skab
Lan­ge­li­nie Allé 35
2100 Køben­havn Ø

CVR nr.: 38 53 80 71
Tlf.: 72 27 30 02
E‑mail: dpo.flexdanmark@bechbruun.com
Sik­ker besked­funk­tion via: https://dpo.bechbruun.com/flexdanmark

Vi opfor­drer til, at du bru­ger den sikre besked­funk­tion, hvis din hen­ven­del­se inde­hol­der føl­som­me eller for­tro­li­ge oplysninger.

Hvil­ke oplys­nin­ger ind­sam­ler vi? 

I for­bin­del­se med ansæt­tel­ses­pro­ces­sen kan vi behand­le sæd­van­li­ge oplys­nin­ger om bl.a. dit navn og kon­tak­top­lys­nin­ger, alder og civil­sta­tus, tid­li­ge­re ansæt­tel­ses­for­hold og uddan­nel­se, udta­lel­ser, eksa­mens­be­vi­ser og løn­ni­veau, overenskomst, foto mv.

Vi har nor­malt ikke brug for oplys­ning om dit CPR-num­mer, syg­dom og gravi­di­tet, med­min­dre oplys­nin­ger­ne er rele­van­te for den pågæl­den­de stil­ling, og føl­som­me oplys­nin­ger såsom etnisk oprin­del­se, poli­tisk, reli­gi­øs eller filo­so­fisk over­be­vis­ning, seksu­a­li­tet og fagforeningstilhørsforhold.

Hvis du væl­ger at give os sådan­ne oplys­nin­ger, er det udtryk for, at du har samtyk­ket her­til. Er du en af de kan­di­da­ter, vi vil gå vide­re med, vil vi bede dig om at udfyl­de en DiSC-pro­fil, som giver et ind­blik i din adfærd på arbej­det og fore­truk­ne arbejdsstil.

Vi har også brug for at ind­hen­te refe­ren­cer fra tid­li­ge­re ansæt­tel­ses­for­hold, hvis vi væl­ger at til­by­de dig ansættelse.

Brug af test og refe­ren­cer vil kun ske med dit samtykke.

Til­by­der vi dig job­bet, vil du skul­le afle­ve­re en straf­fe­at­test i for­bin­del­se med under­skri­vel­se af ansættelsesbrevet.

Hvem har adgang til dine oplysninger

Vi opret­hol­der en meget høj grad af for­tro­lig­hed omkring de oplys­nin­ger, vi mod­ta­ger fra dig.
Føl­gen­de vil have adgang til oplys­nin­ger­ne: Rek­rut­te­ren­de chef, del­ta­ge­re i ansæt­tel­ses­ud­val­get (typisk to kol­le­ger fra afde­lin­gen), HR og den ansvar­li­ge for HR-syste­met.
Skal der ind­gås afta­le om ansæt­tel­se, vil til­lids­re­præ­sen­tan­ten fra den for­hand­lings­be­ret­ti­ge­de orga­ni­sa­tion få adgang til din ansøg­ning mv.
Dine oplys­nin­ger vil ikke blive vide­re­gi­vet til mod­ta­ge­re uden for Fle­x­Dan­mark uden dit samtykke.

For­mål og behandlingshjemmel

Dine per­son­da­ta vil ude­luk­ken­de blive anvendt i for­bin­del­se med ansæt­tel­ses­pro­ces­sen. Vores rets­grund­lag for behand­lin­gen er dit samtyk­ke, jf. Data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens Arti­kel 6.1.a), Arti­kel 6.1.b) og Arti­kel 9.2.a).

Opbe­va­rings­tid

Hvis du til­by­des ansæt­tel­se hos Fle­x­Dan­mark, over­fø­res de oplys­nin­ger, som er ind­hen­tet i for­bin­del­se med ansæt­tel­ses­pro­ce­du­ren, til din frem­ti­di­ge per­so­na­lesag hos os. Du vil blive ori­en­te­ret om Pri­vat­livspo­li­tik for ansat­te hos Fle­x­Dan­mark i for­bin­del­se med ansættelsen.

Hvis vi ikke kan til­by­de dig ansæt­tel­se til den pågæl­den­de stil­ling, vil vi gemme din ansøg­ning mv. i 6 måne­der, hvis du har givet os samtyk­ke her­til i for­bin­del­se med ind­sen­del­se af din ansøg­ning. Vi ønsker at gemme din ansøg­ning, såle­des at vi kan kon­tak­te dig, hvis vi får en anden stil­ling, som kunne være noget for dig.

Hvis du ikke har givet os samtyk­ke, vil din ansøg­ning blive slet­tet, når stil­lin­gen er besat. Du kan til enhver tid bede os om at slet­te dine oplys­nin­ger tid­li­ge­re. I så fald skal du kon­tak­te os.

Dine ret­tig­he­der

Lov­giv­nin­gen giver dig nogle gene­rel­le ret­tig­he­der.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine ret­tig­he­der, skal du kon­tak­te os. Vi vil under­sø­ge, om betin­gel­ser­ne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imø­de­kom­me dit ønske, vil vi altid skrift­ligt for­kla­re dig hvorfor.

Ret til at se oplys­nin­ger (ind­sigts­ret)

Du har ret til at få ind­sigt i de oplys­nin­ger, som vi behand­ler om dig, samt en række yder­li­ge­re oplysninger.

Ret til berig­ti­gel­se (ret­tel­se)

Du har ret til at få urig­ti­ge oplys­nin­ger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I sær­li­ge til­fæl­de har du ret til at få slet­tet oplys­nin­ger om dig, inden tids­punk­tet for vores almin­de­li­ge gene­rel­le slet­ning indtræffer.

Ret til begræns­ning af behandling

Du har i visse til­fæl­de ret til at få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set. Hvis du har ret til at få begræn­set behand­lin­gen, må vi frem­over kun behand­le oplys­nin­ger­ne – bort­set fra opbe­va­ring – med dit samtyk­ke, eller med hen­blik på, at rets­krav kan fast­læg­ges, gøres gæl­den­de eller for­sva­res eller for at beskyt­te en per­son eller vig­ti­ge samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse til­fæl­de ret til at gøre ind­si­gel­se mod vores ellers lov­li­ge behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger.
Du kan læse mere om dine ret­tig­he­der i Data­til­sy­nets vej­led­ning om de regi­stre­re­des ret­tig­he­der, som du fin­der på www.datatilsynet.dk.

Kla­ger

Hvis du ikke er til­freds med vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, vil vi gerne have, at du kon­tak­ter os.
Du har også ret til at klage til Data­til­sy­net, der fører til­syn med over­hol­del­se af per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen. — Se hvor­dan du kon­tak­ter Data­til­sy­net på www.datatilsynet.dk.

Sidst opda­te­ret: 5. marts 2019