For­de­le ved at bruge flextrafik

Flex­trafik sam­ler og koor­di­ne­rer al kør­sel for bor­ge­re, der ikke har mulig­hed for at benyt­te den øvri­ge kol­lek­ti­ve tra­fik. Fle­xtra­fik­ken er behovs­sty­ret, hvil­ket bety­der, at kørs­len er til­ret­telagt efter bor­ger­nes behov for kør­sel, ikke efter en fast rute­plan. Kørs­len er des­u­den helt eller del­vist betalt af det offentlige. 

Mange bor­ge­re bru­ger dag­ligt flex­trafik til at komme til for­skel­li­ge for­mer for til­bud.
Typer­ne af kør­sel sker til læge, spe­ci­al­læ­ge eller genop­træ­ning. Den stør­ste grup­pe er patien­ter, der skal køres til og fra behand­ling på syge­hu­se, men det kan også være børn eller unge, der skal køres i skole.
Fle­x­tur er her­u­d­over et flek­si­belt alter­na­tiv til bus­ser­ne for bor­ge­re i områ­der uden kol­lek­tiv trafik.