Om vores kerneforretning


Vi leve­rer løs­nin­ger, der hjæl­per tra­fik­sel­ska­ber­ne med at køre bor­ge­re, der enten ikke kan benyt­te — eller ikke har adgang til — tra­di­tio­nel kol­lek­tiv trafik.

Vi dri­ver også et lands­dæk­ken­de cal­l­cen­ter, der hånd­te­rer bestil­lin­ger og tra­fiks­ty­ring af tra­fik­sel­ska­ber­nes flex­trafik. Des­u­den hånd­te­rer vi system­over­våg­ning og ‑sup­port af flextrafiksystemerne.

Neden­for kan du læse om vores for­skel­li­ge serviceydelser.

Bestil­lings­mod­ta­gel­se

Vores Con­ta­ct Cen­ter besva­rer opkald for tra­fik­sel­ska­ber­nes bestil­lings­cen­tra­ler efter afta­le. Via et avan­ce­ret tele­fon­sy­stem kan vi se, hvil­ket områ­de opkal­det ved­rø­rer. Vi kan der­for mod­ta­ge bestil­lin­gen og hånd­te­re den efter de reg­ler, der gæl­der for det områ­de, kun­den rin­ger fra.

Bestil­lings­mod­ta­ger­ne hjæl­per også per­so­na­let på syge­hu­se eller andre ste­der, hvor per­so­na­let selv kan bestil­le kør­sel online.

Bestil­lin­ger af ture fore­går gen­nem de enkel­te trafikselskaber.

Tra­fiks­ty­ring

I Con­ta­ct Cen­tret vare­ta­ger vi også trafikstyring.

Tra­fiks­ty­rer­ne er en slags fly­ve­l­e­de­re, bare med biler. De over­vå­ger kørs­len direk­te via for­skel­li­ge syste­mer. Hvis der er risi­ko for, at der opstår for­sin­kel­ser, tager tra­fiks­ty­re­ren hånd om pro­ble­mer­ne ved at juste­re plan­læg­nin­gen for at undgå forsinkelsen.

Tra­fiks­ty­rer­ne har løben­de kon­takt til de chauf­fø­rer, der kører biler­ne, og hjæl­per dem, hvis de har pro­ble­mer i for­bin­del­se med kørslen.

Driftsover­våg­ning og tra­fiks­ty­ring af flex­trafik sker hele døgnet.

System­over­våg­ning og ‑sup­port

Vi sør­ger for, at de syste­mer, som kun­der­ne bru­ger til at bestil­le og styre fle­xtra­fik­ken, fun­ge­rer. Vi er bl.a. ansvar­li­ge for de ser­ve­re, der hånd­te­rer bestil­ling og plan­læg­ning, og som løben­de sik­rer, at den nød­ven­di­ge kapa­ci­tet er til rådighed.

Hvis der opstår pro­ble­mer med syste­mer­ne, er det vores IT-afde­ling, der loka­li­se­rer pro­ble­mer­ne og løser dem, evt. i sam­ar­bej­de med andre.

Imple­men­te­ring og oplæring

Imple­men­te­rings­fa­sen er afgø­ren­de, for at fle­xtra­fik­kørs­len bli­ver en suc­ces. Vi arbej­der der­for tæt sam­men med kun­den i alle faser­ne op til før­ste køre­tur og er til stede i den før­ste peri­o­de, hvor kørs­len foregår.

Vi til­by­der også oplæ­ring og efter­ud­dan­nel­se af bestil­lings­mod­ta­ge­re og trafikstyrere.

Stra­te­gi og udvikling

Vi arbej­der løben­de på at vide­re­ud­vik­le de IT-syste­mer, vi bru­ger til at koor­di­ne­re kørs­len, så de opfyl­der kun­der­nes krav. Arbej­det fore­går i sam­ar­bej­de med leve­ran­dø­rer­ne af pro­gram­mer­ne og på kon­to­ret i Aalborg.

Udvik­lings­ar­bej­det består også i at forme fle­xtra­fik­ken i frem­ti­den, så den bli­ver et endnu stær­ke­re sup­ple­ment til – eller en del af – den kol­lek­ti­ve trafik.

Vores stra­te­gi­grup­pe består af repræ­sen­tan­ter fra tra­fik­sel­ska­ber­ne og fra Fle­x­Dan­mark.

Grup­pen dri­ver den Fle­x­Dan­marks stra­te­gi­ske udvik­ling. Grup­pen har både den fag­li­ge ind­sigt og stra­te­gi­ske for­stå­el­se for at kunne del­ta­ge i en debat om den stra­te­gi­ske udvik­ling. Grup­pen vej­le­der også Fle­x­Dan­mark i for­hold til den stra­te­gi­ske plan­læg­ning og stra­te­gi­ske udvik­ling. Det inde­bæ­rer at for­mu­le­re, hvor Fle­x­Dan­mark er nu, hvor vi skal hen, og hvor­dan vi kom­mer derhen.

Vi hol­der stra­te­gi­grup­pe­mø­der efter behov. Fle­x­Dan­marks øver­ste ledel­se er dem, der leder møderne.