Om vores arbejdsplads

Vi til­by­der udvik­len­de arbejds­op­ga­ver i et for­an­der­ligt arbejds­mil­jø, som væk­ster. Vi har attrak­ti­ve vil­kår for vores med­ar­bej­de­re, bl.a. gode arbejdsforhold.

Vi respek­te­rer, at der skal være plads til både arbejds- og privatlivet

Kar­ri­e­re­ve­je

Vores med­ar­bej­de­re kom­mer med vidt for­skel­li­ge bag­grun­de og kompetencer.

Vores kar­ri­e­re­mo­del har 3 karriereveje:

  • Leder­vej­en
  • Spe­ci­a­list­vej­en
  • Pro­jek­t­vej­en

Model­len giver dig mulig­hed for at udvik­le din kar­ri­e­re i dia­log med din leder. I gen­nem­går bl.a. hvert år din indi­vi­du­el­le med­ar­bej­der­plan i medarbejderudviklingssamtalen. 

Vil du gerne have se nogle kon­kret eksemp­ler på for­skel­li­ge jobpro­fi­ler, fin­der du her nogle eksemp­ler på for­skel­li­ge bag­grun­de og dag­lig­dag.

Leder­vej­en

I Fle­x­Dan­mark tror vi på, at god ledel­se ska­ber god for­ret­ning. Som leder i Fle­x­Dan­mark står du ikke alene, men spar­rer tæt med dine kol­le­ger i leder­grup­pen omkring ledel­se, for­ret­nings­ud­vik­ling og de pro­jek­ter og opga­ver, som dit team ind­går i. Du har tæt kon­takt til dine med­ar­bej­de­re, og kom­mu­ni­ka­tion og med­ar­bej­der­ud­vik­ling hører natur­ligt til i leder­rol­len. Som leder har du ansva­ret for at sikre, at der altid er de rette kom­pe­ten­cer i tea­met til at udvik­le for­ret­nings­om­rå­det i over­ens­stem­mel­se med Fle­x­Dan­marks stra­te­gi og mål.

Spe­ci­a­list­vej­en

Fag­vej­en er det bre­de­ste spor på Fle­x­Dan­marks kar­ri­e­re­vej. Med­ar­bej­de­re på spe­ci­a­list­vej­en er spe­ci­a­li­ster inden for en række meget for­skel­li­ge fag­di­sci­pli­ner, og det er denne kar­ri­e­re­vejs for­nem­ste opga­ve at sikre udvik­ling og viden­de­ling med kon­stant fokus på for­ret­nin­gen.
På spe­ci­a­list­vej­en fin­der du eksem­pel­vis vores boo­k­e­re og tra­fiks­ty­re­re. Disse med­ar­bej­de­re har meget tæt kon­takt til kun­der, chauf­fø­rer og vogn­mænd. De har fin­ge­ren på pul­sen, og deres enga­ge­ment og over­blik er en for­ud­sæt­ning for, at drif­ten afvik­les til alles til­freds­hed.
Spe­ci­a­list­vej­en rum­mer også en stor del af Fle­x­Dan­marks IT-spe­ci­a­li­ster. IT-spe­ci­a­li­ster­ne sør­ger for, at den dag­li­ge drift kører sta­bilt. De arbej­der også tæt sam­men med kol­le­ger og kun­der omkring udvik­lin­gen af tids­sva­ren­de og let­til­gæn­ge­li­ge løs­nin­ger til gavn for fle­xtra­fik­ken i hele Danmark.

Pro­jek­t­vej­en

Hos Fle­x­Dan­mark er pro­jekt­ar­bej­de en stor del af hver­da­gen. Vi arbej­der med udgangs­punkt i prin­cip­per­ne fra PRIN­CE2-pro­jekt­sty­rings­mo­del­len, og vi efter­ud­dan­ner løben­de vores pro­jekt­le­der­ne. I det dag­li­ge er der fokus på at sikre intern spar­ring. Den enkel­te pro­jekt­le­der har der­for ansva­ret for, at pro­jek­ter­ne over­hol­der bud­get­ter­ne, føl­ger tids­pla­ner­ne, og at kun­der­ne infor­me­res ret­ti­digt om frem­drift og forandringer.