Kir­sten Strøm Tsatiris

Con­ta­ct Cen­ter-chef, uddan­net to-sprog­lig korrespondent

”Da jeg kom til Fle­x­Dan­mark i 2015 var det i sam­men­lig­ning med min tid­li­ge­re arbejds­plads (Sonofon/Telenor) en meget lille orga­ni­sa­tion. Der var ingen HR-deling, ikke de samme reg­ler og pro­ce­du­rer, som jeg var vant til, og end-to-end-pro­ces­ser­ne var også meget for­skel­li­ge. Grad­vis er der ble­vet intro­du­ce­ret en række til­tag, som har gjort en del ting hur­ti­ge­re og nem­me­re for os alle.

For mig kom­mer drif­ten altid først. En typisk dag star­ter der­for med, at jeg får et over­blik over drif­ten og beman­din­gen fra i går. Det sker via sta­tus­mails og rap­por­ter over kald og en angi­vel­se af vores ser­vi­ce­ni­veau fra vores tra­fiks­ty­re­re og boo­k­e­re. Den viden sup­ple­rer jeg i løbet af dagen med mundt­lig feed­ba­ck fra vores super­viso­rer. Jeg kan nem­lig ikke sidde med alle opga­ver selv, men udde­le­ge­rer en række til dem. Jeg stil­ler krav til dem, men jeg har også stor til­lid til dem. Måske væl­ger de som­me­ti­der en anden pro­ces og måde at løse nogle af opga­ver­ne på, end jeg selv ville have gjort, men det er OK, når bare vi når frem til samme slutresultat.

Sene­re på dagen har jeg måske møde med mine super­viso­rer, hvor vi dis­ku­te­rer for­skel­li­ge udfor­drin­ger og for­slag til løsninger. 

En gang om ugen har vi et drifts­mø­de med System­drift, hvor vi dis­ku­te­rer emner, vi skal være opmærk­som­me på: Hvad skal vi brin­ge vide­re, og hvad skal vi løse her og nu – for at sikre kon­ti­nu­er­lig, opti­mal drift. Vi vur­de­rer des­u­den pro­ble­mer­nes stør­rel­se og vigtighed.

Jeg bru­ger også krudt på at kigge fremad. Vi er nødt til alle­re­de nu at tage stil­ling til, hvil­ke behov vi får om 1, 3 og 5 år. Der­for har vi kon­stant fokus på udvik­ling. Indi­mel­lem har jeg brug for at dis­ku­te­re rek­rut­te­ring af nye med­ar­bej­de­re eller opkva­li­fi­ce­ring af vores nuvæ­ren­de med­ar­bej­de­re med HR-kon­su­len­ten, hvil­ket mun­der ud i en plan.

Mit job er super spæn­den­de. Som med­lem af leder­grup­pen er jeg med til at påvir­ke hele virk­som­he­den på det stra­te­gi­ske og tak­ti­ske niveau – base­ret på min viden fra det ope­ra­tio­nel­le. Det fede ved at være i Fle­x­Dan­mark er, at vi har et rig­tig godt fæl­les­skab; jeg ken­der ALLE her. Og så har vi en god stem­ning i virk­som­he­den. Vi har i det hele taget et godt fun­da­ment for at køre igen­nem en for­an­drings­pro­ces for at udvik­le os endnu mere. – Jeg spår os en stor udvik­ling i de kom­men­de år.”