Tho­mas Vigh Søren­sen

It-udvik­ler, uddan­net data­ma­ti­ker


”Jeg arbej­der i Arki­tek­tur & Udvikilng. Jeg laver pri­mært inte­gra­tio­ner af REST-API’er og – ud fra en mock­up — lidt fron­tend, der kom­mu­ni­ke­rer med API’erne. Et eksem­pel på det er flex­trafik-delen på rejseplanen.dk.

Vores pro­gram­me­rings­sprog er Java og Type­Script. Vi udvik­le­re bru­ger den samme værk­tøjskas­se af fra­mewor­ks, gra­tis værk­tø­jer og open sour­ce. Til back­end bru­ger vi Spring Fra­mework, til fron­tend Angu­lar.

Gene­relt har vi en høj fag­lig­hed, som vi er ret stol­te af. Vi vil være sikre på, at det, vi leve­rer, er godt.
Til nogle opga­ver, fx et over­våg­nings­værk­tøj til tra­fiks­ty­rer­ne i Con­ta­ct Cen­tret, er det en for­del, at bru­ger­ne sid­der på eta­gen lige oven over os. På den måde kan vi få lyn­hur­tig feed­ba­ck fra dem på vores arbej­de.

En fed ting i løbet af året er, når vi på skift del­ta­ger i GoTo-kon­fe­ren­cen i Køben­havn. Turen arran­ge­rer vi selv. På kon­fe­ren­cen sam­ler vi inspira­tion fra pro­mi­nen­te spe­a­kers fra fx Goog­le, Micro­soft og Apple, som for­tæl­ler om alt det nye­ste inden for værk­tø­jer, pro­gram­me­rings­sprog, para­dig­mer og meto­dik­ker.
Hjem­me igen laver vi oplæg for de udvik­le­re i vores afde­ling, som må vente med at del­ta­ge til næste år. Hvad har vi hørt og lært? Er der noget, vi kan bruge direk­te — eller måske noget, vi skal eks­pe­ri­men­te­re med?

Vi har selv­føl­ge­lig afde­lings­mø­der, hvor vi dis­ku­te­rer tek­no­lo­gi­stak plus valg af værk­tø­jer og fra­mewor­ks.
På vores team­mø­der kan vi intro­du­ce­re nye idéer rent udvik­lings­mæs­sigt, fx smar­te­re kode — ikke funk­tio­na­li­tets­mæs­sigt.

Rent kol­le­gi­alt har vi et rig­tig godt sam­men­hold. Vi har det mega sjovt sam­men, for vi er alle­sam­men nogle typer, der godt kan med hin­an­den. En del af os mødes også pri­vat.

Jeg har arbej­det i Fle­x­Dan­mark siden 2017. Før den tid arbej­de­de jeg som kon­su­lent hos en leve­ran­dør til Fle­x­Dan­mark. Jeg blev dog så glad for sam­ar­bej­det, at jeg valg­te at skif­te her­til. Det må da vist siges at være den bed­ste anbe­fa­ling …”