Lars Chebør­løv Brix

It-arki­tekt, uddan­net civil­in­ge­ni­ør i data­tek­nik og ph.d. i medi­cinsk infor­ma­tik


”Jeg arbej­der i Arki­tek­tur & Udvik­ling. Til trods for min medi­cin­ske uddan­nel­ses­bag­grund har jeg altid godt kun­net lide at skif­te spor. Jeg har det godt med at lære noget nyt helt fra bun­den. Og der­for skif­te­de jeg i 2017 til Fle­x­Dan­mark, hvor jeg nu arbej­der som it-arki­tekt.

Som it-arki­tekt skal jeg sørge for, at struk­tu­ren i vores kom­men­de it-plat­form pas­ser til vores behov.
Jeg står – så at sige – på den tek­ni­ske side og skal både kunne lytte, snak­ke med og over­sæt­te for­ret­nin­gens ønsker og behov til noget, der giver tek­nisk mening. Jeg skal også fra en tek­nisk syns­vin­kel for­sø­ge at for­kla­re, hvor­for noget ikke kan lade sige gøre – også ift. leve­ran­dø­rer.
Helt kon­kret arbej­der jeg med tek­ni­ske teg­nin­ger, begrebs- og infor­ma­tions­mo­del­ler, hvil­ket bety­der, at jeg har arbej­det meget med for­ret­nings­for­stå­el­se.

I mit tid­li­ge­re job hos en leve­ran­dør af it-syste­mer desig­ne­de jeg syste­mer pga. udbuds­ma­te­ri­a­le fra poten­ti­el­le kun­der. Det gør, at jeg ved, hvor­dan udbuds­ma­te­ri­a­le hånd­te­res hos leve­ran­dø­rer, hvil­ket er en vig­tig bag­grunds­vi­den ift. vores kom­men­de udbud af en ny opti­me­rings­plat­form.

Jeg er glad for hos Fle­x­Dan­mark at få lov til at dykke dybt ned i et nyt for­ret­nings­om­rå­de. Det giver mig også bedre mulig­hed for at lære orga­ni­sa­tio­nen og for­ret­nin­gen at kende. Orga­ni­sa­tio­nen her er nok mere huma­ni­stisk end i andre it-virk­som­he­der, hvil­ket pas­ser mig godt. Det skyl­des måske, at it-fol­ke­ne fyl­der en min­dre del af den sam­le­de orga­ni­sa­tion, og at køns­for­de­lin­gen her er mere lige end i en typisk it-orga­ni­sa­tion.”