NOP Støt­te: Mar­keds­di­a­log

Invi­ta­tion til mar­keds­di­a­log

Fle­x­Dan­mark vil anskaf­fe en Ny Opti­me­ringsPlat­form (NOP) for tra­fik­sel­ska­ber­ne i Dan­mark. Anskaf­fel­sen for­ven­tes udbudt i som to sepa­ra­te afta­ler, der gen­nem­fø­res som EU-udbudNOP Kerne udby­des i primo Q2 2020, mens NOP Støt­te udby­des i Q3 2020.  

NOP Kerne inde­hol­der pri­mært algo­rit­mer til plan­læg­ning og afvik­ling af kør­sel samt systemad­mi­ni­stra­tion og værk­tø­jer til tra­fiks­ty­ring 

NOP Støt­te dæk­ker kapa­bi­li­te­ter­ne inden­for visi­ta­tion, bestil­ling samt vogn­mand­spor­tal og afreg­ning.  Anskaf­fel­sen af NOP Støtte for­ven­tes pri­mært at være tje­ne­stey­del­ser til udvik­ling og imple­men­te­ring af web­ba­se­re­de græn­se­fla­der base­ret på stan­dard­pro­duk­ter. 

Inden udbuds­grund­la­get for NOP Støt­te [NOP Faci­li­ta­tor] ende­lig fast­læg­ges og pro­ces­sen igang­sæt­tesinvi­te­rer Fle­x­Dan­mark igen poten­ti­el­le leve­ran­dø­rer til en dia­lo­grun­de. Dialog­mø­derne afhol­des som 1–1 møder med mar­ke­det d. 16. og 17. marts 2020. 

Ønsker I som virk­som­hed at del­ta­ge og dermed afse tid til at gøre os klo­ge­re på hvor­dan vi ram­me­sæt­ter udbud­det, så kon­takt Fle­x­Dan­mark på rkj@flexdanmark.dk.

Der er begræn­set antal muli­ge plad­ser,  ønske om del­ta­gel­se bør være Fle­x­Dan­mark i hænde sene­st 5. marts 2020. 

Emne­ori­en­te­ret dags­or­den, uddy­ben­de mate­ri­a­le samt spørgs­mål til reflek­sion vil blive til­sendt jer inden mødet samt publi­ceret på Fle­x­Dan­marks hjem­mesi­de.  

Vi håber på, I har mulig­hed for at del­ta­ge og glæ­der os til at høre fra jer.