NOP Støt­te / Faci­li­ta­tor

Frem­ti­digt udbud / Futu­re ten­der

NOP Støt­te (Ny Opti­me­rings­plat­form) dæk­ker kapa­bi­li­te­ter­ne inden­for visi­ta­tion, bestil­ling samt vogn­mand­spor­tal og afreg­ning. Anskaf­fel­sen af NOP Støt­te for­ven­tes pri­mært at være tje­ne­stey­del­ser til udvik­ling og imple­men­te­ring af web­ba­se­re­de græn­se­fla­der, base­ret på stan­dard­pro­duk­ter.

NOP Faci­li­ta­tor inclu­des the capa­bi­li­ties for visi­ta­tion, book­ing as well as vehi­c­le com­mu­ni­ca­tion and finan­ci­al sett­le­ment. The acqui­si­tion of NOP Faci­li­ta­tor is expected to pri­ma­rily con­sist of deve­l­op­ment and imple­men­ta­tion of web-based user inter­faces based on stan­dard pro­ducts.

Invi­ta­tion til mar­keds­di­a­log

Fle­x­Dan­mark invi­te­rer poten­ti­el­le leve­ran­dø­rer til en dia­lo­grun­de ved­rø­ren­de udbu­det og den efter­føl­gen­de pro­ces. Dia­log­mø­de­r­ne afhol­des som 1–1 møder med mar­ke­det d. 16. og 17. marts 2020.

læs invi­ta­tio­nen

Invi­ta­tion to Mar­ket Dia­logue

Fle­x­Dan­mark wis­hes to invi­te poten­ti­al sup­pli­ers to par­ti­ci­pa­te in a dia­logue about the ten­der and the pro­cu­re­ment pro­cess. This dia­logue will be one-to-one mee­tings with inte­r­e­sted par­ties on March 16 & 17, 2020.

read the invi­ta­tion