NOP Kerne: Inter­es­se­re­de leve­ran­dø­rer

Fle­x­Dan­mark for­ven­ter at bekendt­gø­re udbud­det af 1. del af Ny Opti­me­rings­plat­form (NOP Kerne) ved udgan­gen af marts måned 2020. 

Udbud­det bekendt­gø­res som et udbud med for­hand­ling på https://ted.europa.eu/ og udby­des på dansk. Virk­som­he­der med et andet fir­m­a­sprog end dansk kan byde ind på opga­veog Fle­x­Dan­mark håber på del­ta­gel­se fra et bredt felt både inden­for og uden­for Dan­marks græn­ser. Udbud­det giver mulig­hed for at leve­ran­dø­rer indgår sam­ar­bej­de med hen­blik på at byde på opga­ven.  

Neden­for fin­des en liste over de virk­som­he­der, der har mod­ta­get mate­ri­a­le i for­bin­del­se med mar­keds­di­a­log:

Virk­som­hedLand
A‑to-BePortu­gal
Best­Mi­leSchweitz
CGIDan­mark
CityWayFrank­rig
Com­men­torDan­mark
D‑fineTys­kland
Door2DoorTys­kland
Dri­vitPortu­gal
DRT Solu­tionSve­ri­ge
Gemi­ni PTCTys­kland
GIROCana­da / Norge
Hacon / PadamTys­kland / Frank­rig
LogisDan­mark
Map­postEst­land
Mira­c­leDan­mark
MOIATys­kland
MoovitIsra­el
OpenM­oveIta­li­en
PPS-EDVTys­kland
PTV GroupØstrig
Ram­bøllDan­mark / Fin­land
Rapi­disDan­mark
realCi­tyUngarn
ShotlSpa­ni­en
Snapco­deSve­ri­ge
Spa­re­labsNorge / Cana­da
Sprin­ting Softwa­reDan­mark
TrafiTys­kland
Tra­peze GroupDan­mark m.fl.
Tri­forkDan­mark
UFTLuxen­borg
Via­vanTys­kland