NOP Kerne / Core

Frem­ti­digt udbud / Futu­re ten­der

NOP Kerne (Ny Opti­me­rings­Plat­form) er et udbud af den cen­tra­le del af den opti­me­rings­plat­form som lig­ger til grund for plan­læg­ning og opti­me­ring af fle­xtra­fik­ken i Dan­mark, her­un­der algo­rit­mer til plan­læg­ning og afvik­ling af kør­sel, samt systemad­mi­ni­stra­tion og værk­tø­jer til tra­fiks­ty­ring.

NOP Core (New Opti­miza­tion­P­lat­form) is a ten­der cove­ring the inte­gral part of the opti­miza­tion plat­form which Den­mark’s natio­nal demand-respon­si­ve trans­port is build upon, inclu­ding algo­rit­hms for plan­ning and execu­tion of trips, as well as system admi­ni­stra­tion and tools for traf­fic con­trol.

Bekendt­gø­rel­se af udbud

Fle­x­Dan­mark for­ven­ter at bekendt­gø­re udbud­det af ‘NOP Kerne’ ved udgan­gen af marts måned 2020. Udbu­det er på dansk, men virk­som­he­der med et andet fir­m­a­sprog end dansk kan byde ind på opga­ven.

Anno­un­ce­ment of Public Ten­der

Fle­x­Dan­mark expects to anno­un­ce the public ten­der of ‘NOP Core’ by the end of March 2020. The ten­der is in Danish, but non-Danish ven­dors are encou­ra­ged to par­ti­ci­pa­te in the bid­ding.

Inter­es­se­re­de leve­ran­dø­rer

Udbu­det giver mulig­hed for at leve­ran­dø­rer ind­går sam­ar­bej­de med hen­blik på at byde på opga­ven. En liste over de virk­som­he­der, der har mod­ta­get mate­ri­a­le ifm. mar­keds­di­a­lo­gen er nu til­gæn­ge­lig.

se listen

Inte­r­e­sted ven­dors

Poten­ti­al sup­pli­ers are welco­me to cre­a­te part­ners­hips for a joint bid on the ten­der. A list of com­pa­nies who have expres­sed inte­r­est and recei­ved mate­ri­al in con­nection with the mar­ket dia­logue, is now avai­lab­le.

see the list