NOP Kerne / Core

Frem­ti­digt udbud / Futu­re ten­der

NOP Kerne (Ny Opti­me­rings­Plat­form) er et udbud af den cen­tra­le del af den opti­me­rings­plat­form som lig­ger til grund for plan­læg­ning og opti­me­ring af fle­xtra­fik­ken i Dan­mark, her­un­der algo­rit­mer til plan­læg­ning og afvik­ling af kør­sel, samt systemad­mi­ni­stra­tion og værk­tø­jer til tra­fiks­ty­ring.

NOP Core (New Opti­miza­tion­P­lat­form) is a ten­der cove­ring the inte­gral part of the opti­miza­tion plat­form which Den­mark’s natio­nal demand-respon­si­ve trans­port is build upon, inclu­ding algo­rit­hms for plan­ning and execu­tion of trips, as well as system admi­ni­stra­tion and tools for traf­fic con­trol.

Bekendt­gø­rel­se af udbud

Fle­x­Dan­mark har bekendt­gjort udbud­det af ‘NOP Kerne’, og er i øje­blik­ket ved at gen­nem­fø­re præ-kva­li­­fi­­ce­ring af ansø­ge­re.

Anno­un­ce­ment of Public Ten­der

Fle­x­Dan­mark has anno­un­ced the public ten­der of ‘NOP Core’, and is cur­rent­ly pre-qua­li­­fying the appli­cants.