Fle­xKom

Igang­væ­ren­de udbud

Udbud­det Fle­xKom omhand­ler anskaf­fel­sen af et nyt system til vogn­kom­mu­ni­ka­tion. Vogn­kom­mu­ni­ka­tion er for­ret­nings­kri­tisk, og ind­går i en kom­pleks vær­dikæ­de for alle aktø­rer i fle­xtra­fik­ken. Det er ordre­gi­vers ønske at indgå kon­trakt på et system til vogn­kom­mu­ni­ka­tion, som er anven­de­ligt på mobi­le enhe­der, er desig­net med hen­blik på meget høj drifts­sta­bi­li­tet, og som under­støt­ter, at pas­sa­ger­ne er frem­me til fast­sat­te tider.

Leve­ran­ce­fa­se er i gang

Leve­ran­ce­fa­sen er i gang, og Fle­x­Dan­mark er i tæt sam­ar­bej­de med leve­ran­dø­ren ved at få udvik­let den nye vogn­kom­mu­ni­ka­tions­løs­ning til Fle­xTra­fik­ken. Leve­ran­ce­fa­sen afslut­tes d. 6. august 2020.