Fle­xKom

Igang­væ­ren­de udbud

Udbud­det Fle­xKom omhand­ler anskaf­fel­sen af et nyt system til vogn­kom­mu­ni­ka­tion. Vogn­kom­mu­ni­ka­tion er for­ret­nings­kri­tisk, og ind­går i en kom­pleks vær­dikæ­de for alle aktø­rer i fle­xtra­fik­ken. Det er ordre­gi­vers ønske at indgå kon­trakt på et system til vogn­kom­mu­ni­ka­tion, som er anven­de­ligt på mobi­le enhe­der, er desig­net med hen­blik på meget høj drifts­sta­bi­li­tet, og som under­støt­ter, at pas­sa­ger­ne er frem­me til fast­sat­te tider.

Udbud­s­pro­ces i gang

Udbud­s­pro­ces­sen er i gang, og 5 ansø­ge­re er ble­vet præ­kva­li­fi­ce­re­de. Til­bud­s­fri­sten udlø­ber d. 23. marts 2020.