Ser­vi­ces

Fle­x­Dan­mark leve­rer løs­nin­ger, der hjæl­per tra­fik­sel­ska­ber­ne til at løse opga­ver­ne med befor­dring af bor­ge­re, der ikke kan benyt­te eller ikke har adgang til tra­di­tio­nel kol­lek­tiv tra­fik.

Her­un­der kan du læse om de for­skel­li­ge ser­vi­ces.