Pro­jekt-Vogn­kom­mu­ni­ka­tion

Det kom­merci­el­le mar­ked for vogn­kom­mu­ni­ka­tion leve­rer ydel­ser, hvis kva­li­tet og drifts­sta­bi­li­tet er sær­de­les svin­gen­de. Netop drifts­sta­bi­li­te­ten inden for vogn­kom­mu­ni­ka­tion er afgø­ren­de for mulig­he­den for at leve­re kør­sel med den for­nød­ne kva­li­tet (ret­ti­dig­hed). Her­u­d­over giver even­tu­el­le ned­brud på vogn­kom­mu­ni­ka­tio­nen også øgede omkost­nin­ger til vogn­mæn­de­ne og kræ­ver flere res­sour­cer til det afled­te arbej­de, fx kor­rek­tion.