Pres­se­med­del­el­se

9. novem­ber 2021

Ny IT-plat­form skal for­bed­re kørs­len i den flek­sib­le kol­lek­ti­ve flextrafik

De dan­ske tra­fik­sel­ska­ber inve­ste­rer sam­men i en ny IT-plat­form, der skal sørge for sik­ker og effek­tiv flex­trafik for alle kom­mu­ner og regio­ner i Dan­mark og under­støt­te ser­vi­cen for 15.000 dag­li­ge fle­xtra­fik­tu­re bl.a. for bor­ge­re med sær­li­ge behov, ældre og patienter. 

Copy­right: Movia Foto: Ulrik Jantzen

En af ver­dens stør­ste offent­li­ge kør­sels­ord­nin­ger, den dan­ske flex­trafik, skal efter mere end 25 år have ny IT-plat­form. Tra­fik­sel­ska­ber­ne kører hvert år næsten seks mio. fle­xtra­fik­tu­re. Den kol­lek­ti­ve trans­port flex­trafik er sær­ligt til­ret­telagt til bor­ge­re med han­di­cap, ældre og patien­ter til hospi­ta­ler­ne og mange andre for­mål. Det stil­ler store krav til de IT-syste­mer, der skal sørge for, at kørs­len plan­læg­ges sik­kert og godt. Tra­fik­sel­ska­ber­nes fæl­les IT-sel­skab Fle­x­Dan­mark har ind­gå­et kon­trakt om den nye IT-plat­form med Net­com­pa­ny med sven­ske DRT Solu­tions som underleverandør. 
 
Dan­sker­ne rej­ser årligt næsten seks mio. ture med flex­trafik. Alle fle­xtra­fik­tu­re plan­læg­ges og koor­di­ne­res løben­de onli­ne. Der­for kan tra­fik­sel­ska­ber­ne hur­tigt sørge for kør­sel til kun­der­ne, når de har behov for det, og sam­ti­dig sikre en høj effek­ti­vi­tet i sam­ar­bej­de med de dyg­ti­ge vogn­mænd og chauf­fø­rer, der kører flextrafikken. 
Det kræ­ver en stærk og sik­ker digi­tal infra­struk­tur, når så mange rej­ser skal plan­læg­ges indi­vi­du­elt i ét og samme system. Sam­ti­dig skal syste­met sørge for, at bor­ger­ne så vidt muligt rej­ser sam­men med andre bor­ge­re, når det er muligt, og syste­met skal begræn­se kør­sel uden kun­der i bilen, så fle­x­bi­ler­ne anven­des optimalt. 
Det er afgø­ren­de, at bor­ge­re, kom­mu­ner og regio­ner kan stole på den ser­vi­ce, vi som tra­fik­sel­ska­ber leve­rer i fle­xtra­fik­ken. Her sør­ger vi bl.a. for kol­lek­tiv trans­port til mange bor­ge­re, som har sær­li­ge behov, og som vi der­for som offent­li­ge tra­fik­sel­ska­ber har et sær­ligt ansvar for. De fem dan­ske tra­fik­sel­ska­ber har i det fæl­les IT-sel­skab Fle­x­Dan­mark aftalt med Net­com­pa­ny og DRT Solu­tions, at de to virk­som­he­der skal udvik­le og leve­re fle­xtra­fik­kens nye digi­ta­le IT-plat­form, der skal sikre, at fle­xtra­fik­ken også frem­over kan leve­re sik­ker ser­vi­ce og kør­sel til kun­der­ne. Et stærkt og drifts­sik­kert IT-system er afgø­ren­de for, at tra­fik­sel­ska­ber­ne sik­kert og effek­tivt kan plan­læg­ge de seks mio. årli­ge ture i fle­xtra­fik­ken. Der­for har vi stil­let klare krav, og vi har meget høje for­vent­nin­ger til leve­ran­cen af den nye tek­no­lo­gi”, siger Dort­he Nøhr Peder­sen, adm. direk­tør i Movia og besty­rel­ses­for­mand for FlexDanmark. 
 
Hvert tred­je sekund plan­læg­ges og gen­nem­fø­res i fle­xtra­fik­ken en indi­vi­du­elt plan­lagt rejse. Det sker når bor­ge­re f.eks. har brug for at komme til lægen eller på hospi­ta­let. Fle­xtra­fik­ken sør­ger også for trans­port til ind­køb, besøg hos fami­lie og ven­ner. På den måde er plan­læg­nin­gen af fle­xtra­fik­ken en del af Dan­marks fæl­les kri­ti­ske infra­struk­tur. Flex­trafik skal brin­ge bor­ger­ne sik­kert frem til tiden til ope­ra­tio­ner og under­sø­gel­ser på syge­hu­se­ne, til aftalt tid hos kiro­p­rak­tor, tand­læ­gen eller øjen­læ­gen. For mange men­ne­sker er fle­xtra­fik­ken lige præ­cis den kør­sel, der sik­rer, at de også kan have et udad­vendt og soci­alt aktivt liv. Fle­xtra­fik­ken er der­for også en afgø­ren­de for­ud­sæt­ning for, at kom­mu­ner og regio­ner kan sikre mobi­li­tet for alle, uan­set hvor de bor eller hvil­ke begræns­nin­ger f.eks. fysik, alder eller andre for­hold læg­ger på bor­ger­ne. En tids­sva­ren­de digi­tal plat­form, der sik­kert og effek­tivt kan sørge for sty­ring, plan­læg­ning, bestil­ling og koor­di­na­tion af 15.000 indi­vi­du­elt plan­lag­te rej­ser hver ene­ste dag, er afgø­ren­de for mobi­li­te­ten for mange men­ne­sker i hele Dan­mark hver dag. 
 
Val­get af den dan­ske IT-virk­som­hed Net­com­pa­ny med sven­ske DRT Solu­tions AB som under­le­ve­ran­dør er sket efter en udbud­s­run­de. Leve­ran­dø­rer­ne skal sikre, at fle­xtra­fik­ken kan leve­re drifts­sik­ker og effek­tiv kør­sel hver dag 24/7.
Vi er stol­te af at indgå i et lang­sig­tet, stra­te­gisk part­ner­skab med Fle­x­Dan­mark, hvor vi sam­men udvik­ler IT til fle­xtra­fik­ken, så flex­trafik bli­ver en mere effek­tiv og der­med grøn­ne­re løs­ning, der gør rej­sen tryg og sik­ker for pas­sa­ge­rer­ne”, siger André Roga­czewski, CEO & Co-foun­der i Netcompany. 
 
Fle­xtra­fik­ken i de dan­ske tra­fik­sel­ska­ber er en af ver­dens stør­ste offent­li­ge kør­sels­ord­nin­ger. De nuvæ­ren­de IT-syste­mer er mere end 25 år gamle, og det er der­for en omfat­ten­de opga­ve at gen­nem­fø­re et sik­kert skift af IT-understøttelsen. 
Pro­jek­tet med Fle­x­Dan­mark er en stor aner­ken­del­se af vores arbej­de med nye løs­nin­ger inden for fle­xtra­fik­ken. Det sam­le­de team af Fle­x­Dan­mark, Net­com­pa­ny og DRT Solu­tions udgør en stærk plat­form til at bygge næste gene­ra­tions flex­trafik-løs­ning, og vi er glade for at være en del af rej­sen”, siger Björn Falk, CEO i DRT Solu­tions AB. 
Leve­ran­cen fra Net­com­pa­ny og DRT omfat­ter IT-plan­læg­nings­mo­to­ren og tek­no­lo­gi til plan­læg­ning, opti­me­ring bestil­ling og afreg­ning af fle­x­kørs­len. Fle­x­Dan­mark har beslut­tet, at de nye IT-syste­mer, der skal erstat­te det nuvæ­ren­de system, skal være modu­lært opbyg­ge­de og kunne inte­gre­res til andre syste­mer i den kol­lek­ti­ve tra­fik og den offent­li­ge forvaltning. 
 
Den nye IT-plat­form plan­læg­ges at være fuldt imple­men­te­ret i fle­xtra­fik­ken hos alle tra­fik­sel­ska­ber i begyn­del­sen af 2024. 
 
Fakta om Fle­x­Dan­mark og flextrafik   
Kon­takt
Per Bo Chri­sten­sen, direk­tør, Fle­x­Dan­mark, mail: pbc@flexdanmark.dk, tlf. 96 20 48 00 
Anni Lundq­vist, pres­se­me­d­ar­bej­der, Movia, tlf. 36 13 20 10, mail: presse@moviatrafik.dk