Tho­mas Tro­el­sen

Pro­jekt­le­der, kan­di­da­tud­dan­net infor­ma­tions­ar­ki­tekt


”Jeg arbej­der i Leve­ran­ce & Imple­men­te­ring, og min histo­rie går til­ba­ge til 2012, hvor jeg fik stu­di­ejob som book­er i Con­ta­ct Cen­tret. Den­gang tænk­te jeg ikke, at det var sær­ligt stu­di­e­re­le­vant, men jeg blev klo­ge­re.

Efter afle­ve­ring af mit spe­ci­a­le, som jeg i øvrigt lave­de i sam­ar­bej­de med Fle­x­Dan­mark, blev jeg i juli 2017 fastan­sat som pro­dukt­kon­su­lent. På det tids­punkt hjalp jeg også til på et spe­ci­fikt pro­jekt. Alle­re­de tre måne­der sene­re blev jeg pro­jekt­le­der med alle de facet­ter, job­bet inde­bæ­rer af sty­ring, frem­drift og rap­por­te­ring på øko­no­mi, leve­ran­cer og scope. Det er dét, jeg laver i dag.

At være pro­jekt­le­der i Fle­x­Dan­mark giver nogle udfor­drin­ger, fordi inter­es­sent­kom­plek­si­te­ten er meget høj. Vores kun­der er nem­lig også vores ejere. Der er gan­ske vist langt til beslut­nin­ger­ne, men det er sam­ti­dig meget spæn­den­de. – Det er i det hele taget vildt fasci­ne­ren­de og moti­ve­ren­de at være med til at være innova­tiv på den tek­ni­ske front og på den måde præge frem­ti­dens mobi­li­tet, både mht. bor­ge­re og — på sigt — CO2-udled­nin­gen.

Jeg er et bevis på, at Fle­x­Dan­mark bru­ger intern rek­rut­te­ring til et job med et stort ansvar.
Som per­son er jeg meget vide­be­gær­lig, og netop der­for pas­ser det mig godt med rig mulig­hed for at udvik­le mig fag­ligt igen­nem prak­sis, uddan­nel­se, kur­ser og wor­ks­hops. Jeg har i øvrigt nogle yderst kom­pe­ten­te kol­le­ger, som jeg dag­ligt spar­rer med. Jeg stor­tri­ves også som men­ne­ske. Vi har på arbejds­plad­sen et rig­tig godt sam­men­hold med mange soci­a­le akti­vi­te­ter, bl.a. en vin­klub, som­mer­fest og jule­frokost – ud over alle de andre til­bud, vi kon­stant får. Alle snak­ker sam­men … Jeg har fak­tisk aldrig hørt om nogen, der har været uven­ner, nu jeg tæn­ker over det. Vi pas­ser nem­lig rig­tig meget på hin­an­den. Sagt med en flo­skel: ’Vi løf­ter i sam­let flok’.”