Simon Skov Madsen

It-kon­su­lent, bachel­or-uddan­net i histo­rie og samfundsfag 

“Jeg arbej­der i For­ret­ning & Sup­port og har arbej­det med Fle­x­Dan­marks it-ker­ne­sy­stem i 7–8 år. Mit job er en slags detek­ti­v­ar­bej­de, fordi jeg skal iden­ti­fi­ce­re bugs (dvs. fejl) ud fra en række mar­kø­rer – og rette dem. Det kræ­ver en ana­ly­tisk til­gang og en god por­tion tål­mo­dig­hed – især hvis nye fejl viser sig, mens jeg for­sø­ger at afdæk­ke de “gamle” …

Jeg kom­mer som regel frem til sand­he­den på et eller andet tids­punkt ved at ind­kred­se pro­ble­met. — Det er spæn­den­de. Jeg moti­ve­res vist lidt af en mild fru­stra­tion over, at tin­ge­ne ikke vir­ker, som de bør …”