Ove Ander­sen

Seni­o­r­kon­su­lent, uddan­net data­log og erhvervs-ph.d.


“Jeg arbej­der i Kun­der & Pro­duk­ter. Efter endt data­lo­gi­stu­die i 2010 blev jeg ansat ved Aal­borg Uni­ver­si­tet (AAU) som viden­ska­be­lig assi­stent. Her stif­te­de jeg før­ste gang bekendt­skab med BeK­Tra (for­lø­be­ren for Fle­x­Dan­mark), da min før­ste opga­ve var et sam­ar­bej­de om at opbyg­ge en softwa­re­p­lat­form til hånd­te­ring af gps-data og bereg­ning af køre­ti­der. Ind­til 2015 fort­sat­te jeg på AAU, men havde hele tiden kon­takt og sam­ar­bej­der med Fle­x­Dan­mark.

I 2015 star­te­de jeg i en erhvervs-ph.d.-uddannelse, hvil­ket betød, at rol­ler­ne blev byt­tet om, så jeg nu blev ansat ved Fle­x­Dan­mark og sam­ar­bej­de­de med AAU, men fokus var sta­dig på køre­ti­der. Ikke kun på, hvor­dan vind og vejr påvir­ker køre­ti­der, men også på, hvor­dan man kan/bør bereg­ne køre­ti­der, hvor­dan man kan for­bed­re vej­kort, hvad effek­ten vil være ved at skif­te til elbi­ler, og hvor­dan man vil kunne balan­ce­re elnet­tet med strøm fra elbi­ler, når de hol­der stil­le.

Efter min ph.d. er jeg fort­sat hos Fle­x­Dan­mark og arbej­der i dag både med udvik­ling af vores data ware­hou­se-løs­ning til SAP og tra­fik­sel­ska­ber­ne. Jeg arbej­der også med softwa­rero­bot­ter, der gerne skal afla­ste os alle for de kede­li­ge opga­ver — og med for­bed­ring af køre­ti­der, så biler­ne kom­mer frem til tiden, men turen ikke bli­ver for dyr. Ende­lig del­ta­ger jeg også i for­skel­li­ge pro­jek­ter og opga­ver.

Det spæn­den­de ved at arbej­de ved Fle­x­Dan­mark er, at det er en for­holds­vis lille arbejds­plads, hvor de fle­ste ken­der hin­an­den ret godt, og det soci­a­le samvær er i høj­sæ­de. Man har mulig­hed for at blive hørt og ind­dra­get i vig­ti­ge pro­jek­ter, som både er spæn­den­de, og som for­an­drer den ver­den, vi ope­re­rer i.

Sam­ti­dig har vi et stort sam­funds­mæs­sigt ansvar, da mange er berørt af det, vi laver hver dag. Så selv­om ikke mange ken­der virk­som­he­den Fle­x­Dan­mark, så påvir­ker vi titu­sin­der af men­ne­skers liv posi­tivt hver dag, både i tra­fik­sel­ska­ber­ne, hos myn­dig­he­der­ne, i sko­ler­ne og de enkel­te bor­ge­re. Og den for­plig­tel­se moti­ve­rer mig til at yde mit bed­ste.”