Ida Kari­na Batsberg

 

Spe­ci­a­list, uddan­net sociolog

 

”Jeg blev fær­dig med min socio­log­ud­dan­nel­se på uni­ver­si­te­tet i 2015.

Under og efter det tids­punkt arbej­de­de jeg ved hhv. poli­ti­et og i en kom­mu­ne, sam­men­lagt i ca. 3½ år. I mine jobs har jeg beskæf­ti­get mig med bru­ger­ind­dra­gel­se og om at udvik­le ind­sat­ser, imple­men­te­re dem og sikre vidensdeling.

Jeg har arbej­det med en meto­de, den såkald­te co-cre­a­tion (sam­ska­bel­ses­me­to­de), som bety­der, at man udvik­ler løs­nin­ger ift. et givent emne sam­men med rele­van­te aktø­rer, hvil­ket kræ­ver, at de ind­dra­ges i god tid. Den meto­de og mine tid­li­ge­re jober­fa­rin­ger pas­ser rig­tig godt her i Fle­x­Dan­mark, hvor jeg skal afdæk­ke for­skel­li­ge pro­ces­ser ift. udvik­lin­gen af et nyt it-system.

Jeg skal bl.a. hjæl­pe med at sikre, at vores nye system bli­ver så bru­ger­ven­ligt som over­ho­ve­det muligt, sam­ti­dig med at det er både effek­tivt og øko­no­misk at betjene.

Mål­grup­pen for mine under­sø­gel­ser er bred, nem­lig fra de helt unge og uøve­de til de noget ældre og meget erfar­ne med­ar­bej­der­grup­per. Et eksem­pel kan være, at jeg — gen­nem inter­views på fx et hospi­tal — skal iden­ti­fi­ce­re fx læge­se­kre­tæ­rers it-behov, når de skal bestil­le en hjem­tur til en patient med flextrafik.

Det er i den for­bin­del­se vig­tigt for mig at vide, hvil­ket it-niveau læge­se­kre­tæ­ren og hen­des kol­le­ger har. Og hvor ofte de bru­ger syste­met, hvil­ke oplys­nin­ger de har brug for på skær­men, og hvil­ke oplys­nin­ger de kan und­væ­re. Der­u­d­over er det rele­vant at vide, hvor­dan deres oplæ­ring er sket (side­mands­op­læ­ring, skrift­ligt eller via video). Al den ind­sam­le­de viden bli­ver her­ef­ter pri­o­ri­te­ret og ind­går helt eller del­vis i pro­gram­mø­rer­nes løsninger.

Bru­ger­ind­dra­gel­se ift. en ny it-plat­form vil sige at kort­læg­ge bot­tom up-per­spek­ti­vet og lade bru­ger­nes erfa­rin­ger og behov indgå i virk­som­he­dens stra­te­gi­ske over­vej­el­ser. Uden bru­ger­ind­dra­gel­se kan vi risi­ke­re at udvik­le nogle syste­mer, som hver­ken er sær­ligt intu­i­ti­ve, eller som læg­ger vægt på andre fea­tu­res end dem, som bru­ge­ren har brug for.” Jeg er ret ny i Fle­x­Dan­mark, men er ble­vet taget godt imod. Her er et godt kol­le­gi­alt sam­men­hold på tværs af afde­lin­ger­ne, hvil­ket viser sig ved den store til­slut­ning til for­skel­li­ge per­so­na­lear­ran­ge­men­ter fra kera­mik- og moun­tain­bi­ke­e­vents til faste løbe­hold og vinklub.”