Info om cor­o­navirus i Fle­x­Dan­mark

Infor­ma­tion til gæster

Fle­x­Dan­mark mod­ta­ger mange besøg og byder gæster hjerte­ligt vel­kom­men. I den nuvæ­ren­de situ­a­tion med cor­o­navirus (COVID-19) redu­ce­rer vi som for­sig­tig­heds­prin­cip antal­let af fysi­ske møder. På anbe­fa­ling fra Sund­heds­sty­rel­sen skal vores gæster følge myn­dig­he­der­nes ret­nings­linjer.

Det vil sige, at per­so­ner, der inden for de sene­ste 14 dage (fra 2. marts 2020) er hjem­kom­met fra rejse i et af de lande eller områ­der, der er sær­ligt ramt af cor­o­navirus og der­med på Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets liste over lande, det fra­rå­des at rejse til, ikke må møde op i Fle­x­Dan­mark. Denne for­an­stalt­ning er ind­ført for at mini­me­re smit­tespred­ning med cor­o­navirus.

Vi beder des­u­den alle både i og uden for Fle­x­Dan­mark, der har symp­to­mer, der kunne tyde på cor­o­navirus, om at holde sig hjem­me og kon­tak­te egen læge tele­fo­nisk for en vur­de­ring af situ­a­tion, før de kom­mer i Fle­x­Dan­mark.

Hånd­sprit i kan­ti­ne og tekøk­ken samt ved toilet­be­søg

I Fle­x­Dan­mark er hånd­sprit obliga­to­risk. For at mind­ske risi­ko­en for smit­tespred­ning af cor­o­navirus har Fle­x­Dan­mark fra dags dato ind­ført obliga­to­risk hånd­sprit. Det bety­der, at du ikke må betje­ne dig i kan­ti­nens buf­fet, før du har brugt hånd­sprit.

Hold dig opda­te­ret!

I situ­a­tio­nen med cor­o­navirus føl­ger Fle­x­Dan­mark Sund­heds­sty­rel­sens læge­fag­li­ge anbe­fa­lin­ger og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets rej­se­vej­led­nin­ger. Og det anbe­fa­les alle i og uden for Fle­x­Dan­mark at holde sig opda­te­ret på de aktu­el­le anbe­fa­lin­ger fra Sund­heds­sty­rel­sen og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Se de dan­ske myn­dig­he­ders hjem­mesi­de om cor­o­navirus

Fle­x­Dan­mark opda­te­rer løben­de sine ret­nings­linjer for cor­o­navirus i over­ens­stem­mel­se med ændrin­ger fra myn­dig­he­der­nes side. Der­for beder vi gæster om at tjek­ke denne side umid­del­bart før besøg i Fle­x­Dan­mark.

 

Kon­takt

Hvis du som gæst har spørgs­mål ved­rø­ren­de cor­o­navirus i for­hold til Fle­x­Dan­mark, er du vel­kom­men til at tale med vær­ten hos Fle­x­Dan­mark for det besøg, I skal del­ta­ge i.

Der­u­d­over opfor­drer vi til, at man kan benyt­te den myn­dig­heds­fæl­les hot­li­ne på:
T: +45 70 20 02 33.